Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI BẮC KẠN2 Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn:2.1 1. Hỗ trợ đào […]

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI BẮC KẠN

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn:

1. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

     Được quy định tại Điều 18 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định 43/2017/QĐ-UBND, mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

     Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Đất đai và Điều 20 Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số: 01/2017/NĐ- CP) được thực hiện như sau:

1.1 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số: 01/2017/NĐ- CP) khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số: 01/2017/NĐ- CP) (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của Công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền.

Việc hỗ trợ bằng tiền theo mức sau:

  • Đất trồng lúa: Bằng 05 (năm) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dântỉnh quy định;
  • Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủysản nước ngọt: Bằng 04 lần (bốn) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;
  • Đất trồng cây lâu năm: Bằng 03 (ba) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dântỉnh quy định;
  • Đất lâm nghiệp: Bằng 02 (hai) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dântỉnh quy định;

     Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích bị thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

1.2 Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp.

  • Căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động có đất thu hồi;
  • Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người bị thu hồi đất.

1.3 Trường hợp hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó mà được bồi thường bằng tiền thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo mức quy định tại Khoản 1 Điều này.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn

2. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở

Được quy định tại Điều 19 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

  • Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ khi bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho các nhân khẩu trong độ tuổi lao động hiện có của hộ gia đình.
  • Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, UBND cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp đối với từng loại hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.
  • Sở Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện Khoản 2 Điều này; hướng dẫn UBND cấp huyện lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động có đất thu hồi tại Khoản 2 Điều 18 của Quy định này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.