Quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục tách thửa tại Hà Nội

Quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục tách thửa tại Hà Nội, cách thức tiến hành tách thửa theo quy định của UBND thành phố Hà Nội

THỦ TỤC TÁCH THỬA TẠI HÀ NỘI

1. Tách thửa đất là gì?

     Tách thửa đất là thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện nhằm chia tách một thửa đất thành nhiều thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn của cùng một chủ sử dụng đất hoặc nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Và cũng giống như các thủ tục khác về đất đai, khi thực hiện thủ tục tách thửa đất thì cũng cần đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định, cụ thể là các điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu mà các thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đáp ứng.

     Vậy điều kiện và trình tự, thủ tục tách thửa tại Hà Nội được quy định như thế nào?

2. Điều kiện để được tách thửa đất

2.1 Điều kiện chung

 • Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Đảm bảo đủ diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của pháp luật.

2.2 Điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa tại Hà Nội

     Điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Hà Nội được quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ- UBND như sau:

Điều 5. Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều 3 quy định này đối với các xã còn lại.

2. Đối với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ³ 2 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều này.      

3. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:      

a) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.      

b) Thửa đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.      

c) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc tiêu chí bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

d) Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;      

đ) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.      

e) Các thửa đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 3 bản Quy định này.      

4. Quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng cho các trường hợp sau:      

a) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.      

b) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.      

c) Thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư, làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này.      

5. Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này để hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì không được phép tách thửa.      

6. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này (trừ các trường hợp nêu tại khoản 4, 5 Điều này).      

8. Cơ quan công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không được làm thủ tục công chứng, chứng thực việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này (trừ các trường hợp nêu tại Khoản 4, 5 Điều này).

     Hạn mức giao đất ở mới theo quy định tại điều 3, Quyết định 22/2014/QĐ-UBND là:

“Điều 3. Hạn mức giao đất ở mới

1. Hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

120 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

180 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

300 m2

2. Các xã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với từng vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

3. Hạn mức giao đất ở mới quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng cho trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục tách thửa tại Hà Nội

3. Quy định về trình tự, thủ tục tách thửa tại Hà Nội

     Trình tự, thủ tục tách thửa tại Hà Nội được thực hiện theo các bước sau:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nơi có đất)

     Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất (theo mẫu 11/ĐK);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Hồ sơ kỹ thuật thửa đất;
 • Hồ sơ hiện trạng nhà (nếu có);
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu);

     Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội giải quyết hồ sơ theo 02 trường hợp sau:

 • Trường hợp 1 (Biến động không thay đổi người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất): Trong thời hạn (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm trích đo địa chính thửa đất, kiểm tra điều kiện tách thửa theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện tách thửa thì trả lại hồ sơ và có văn bản trả lời cho người sử dụng đất biết; trường hợp đủ điều kiện tách thửa thì lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội) cấp Giấy chứng nhận; đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trường hợp 2 (Biến động có thay đổi người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất): người sử dụng đất nộp (01) bộ hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị tách thửa đất (theo mẫu) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

     Trong hời hạn (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm trích đo địa chính thửa đất, kiểm tra điều kiện tách thửa theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện tách thửa thì trả lại hồ sơ và có văn bản trả lời cho người sử dụng đất biết; trường hợp đủ điều kiện tách thửa thì có văn bản hướng dẫn người sử dụng đất liên hệ với cơ quan công chứng để làm thủ tục công chứng hoặc chứng thực Hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định; sau khi người sử dụng đất nộp bổ sung Hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng hoặc chứng thực, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện: gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; lập hồ sơ trình Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận; đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

        Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo phiếu hẹn

4. Dịch vụ tách thửa đất tại Hà Nội

     Công ty Luật TNHH Toàn Quốc là công ty Luật có nhiều năm kinh nghiệm tham gia giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đính chính, điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tách thửa đất, hợp thửa đất…

     Với phương châm đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả, chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ và uy tín lên hàng đầu để hỗ trợ khách hàng với kết quả tốt nhất.

     Những công việc  Luật Toàn Quốc sẽ thực hiện khi cung cấp dịch vụ tách thửa đất tại Hà Nội cho khách hàng bao gồm:

 • Kiểm tra hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Kiểm tra về điều kiện tách thửa đất;
 • Đối với hồ sơ đủ điều kiện tách thửa đất, Luật Toàn Quốc liên hệ đơn vị đo đạc, phối hợp với đơn vị đo đạc để tiến hành đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng chuẩn bị hồ sơ, kê khai hồ sơ, nộp hồ sơ xin công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa đất;
 • Liên hệ với văn phòng công chứng, phối hợp với văn phòng công chứng soạn thảo hợp đồng, công chứng hợp đồng đối với trường hợp tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Sau khi công chứng hợp đồng, Luật Toàn Quốc đại diện khách hàng nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất hình thành sau khi tách thửa đất;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp các lại thuế, phí theo quy định của Nhà nước;
 • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng.

     Ưu điểm khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ tách thửa đất của Luật Toàn Quốc là:

 • Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả;
 • Mọi hồ sơ, thông tin khách hàng cung cấp đều được bảo mật tuyệt đối;
 • Chi phí dịch vụ hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng;
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên được cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện công việc;
 • Khách hàng không phải tốn công sức, thời gian để đi thực hiện công việc.

     Cách thức liên hệ sử dụng dịch vụ tách thửa đất tại Hà Nội của Luật Toàn Quốc:

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

      Liên kết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)