Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu […]

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 54/2015/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở VÀ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

     Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

     Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

     Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

     Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

     Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

     Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2661/TTr-STNMT ngày 23/10/2015 về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 229/BC-STP ngày 27/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất để làm nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 49/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 4 và Khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giao đất để làm nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh và số 22/2009/QĐ-UBND ngày 24/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất và trình tự, thủ tục tách thửa, hợp thửa đất khi người sử dụng đất có nhu cầu tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

     Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

     Nơi nhận:

     – Như Điều 3;
     – VPCP, Website Chính phủ (b/c);
     – Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
     – Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (b/c);
     – TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
     – CT, PCT UBND tỉnh;
     – Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
     – Báo Quảng Ngãi;
     – Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
     – VPUB: PCVP(NL), các P. N/cứu, CB-TH;
     – Lưu: VT, NN-TN(TV944).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

QUY ĐỊNH

HẠN MỨC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở VÀ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

     Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     1. Phạm vi điều chỉnh

     Quy định này quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); hạn mức đất ở đối với trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và một số quy định về tách thửa, hợp thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

     2. Đối tượng áp dụng

     – Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

     – Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc được giao đất để xây dựng nhà ở và công nhận diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận; miễn, giảm tiền sử dụng đất và khi thực hiện tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

     Điều 2. Giải thích từ ngữ

     Các từ ngữ sau đây sử dụng trong Quy định này được hiểu như sau:

     1. Trung tâm huyện lỵ: Là khu vực trung tâm của các huyện (chưa có thị trấn) được xác định theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

     2. Trung tâm thị trấn: Là khu vực trung tâm của thị trấn được xác định theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

     Điều 3. Nguyên tắc xác định thửa đất ở

     1. Trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng chung thì hạn mức đất ở quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy định này được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó.

     2. Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở có nguồn gốc của ông cha để lại hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha để lại, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không vi phạm pháp luật đất đai thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó.

     3. Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó. Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức so với phần diện tích được công nhận đất ở theo quy định.

     4. Trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất thì áp dụng theo hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở quy định tại Điều 4 của Quy định này.

     5. Trường hợp các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có ghi rõ diện tích đất ở nhưng thực tế thửa đất đang sử dụng lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ được xác định như sau:

     a) Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch này.

     b) Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ, phần diện tích còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chênh lệch tăng theo quy định.

     Chương II

HẠN MỨC ĐẤT Ở ĐƯỢC GIAO, ĐƯỢC CÔNG NHẬN

     Điều 4. Hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân

     Hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 được quy định cho các vùng như sau:

     1. Thành phố Quảng Ngãi:

     a) Đối với các phường: 100m2;

     b) Đối với 02 xã: Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng: 200m2;

     c) Các xã còn lại: 300m2.

     2. Các xã thuộc trung tâm huyện lỵ (đối với các huyện chưa có thị trấn) và thị trấn các huyện:

     a) Khu vực thuộc trung tâm huyện lỵ và trung tâm thị trấn: 100m2.

     b) Các khu vực khác còn lại: 200m2.

     3. Huyện đảo Lý Sơn: 100m2.

     4. Các xã thuộc huyện đồng bằng: 300m2.

     5. Các xã thuộc các huyện miền núi (trừ các xã trung tâm huyện lỵ đối với huyện chưa có thị trấn): 400m2.

     6. Khu quy hoạch phát triển đô thị Vạn Tường: 100m2.

     7. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới, chỉnh trang phát triển đô thị có phân lô đất ở thì hạn mức đất ở xác định tại từng lô đất theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

…………………………………………………………………………

     Bạn có thể xem chi tiết Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại:

     >>> Tải Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 54/2015/QĐ-UBND, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.