• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Gọi 19006500 để sử dụng dịch vụ viết đơn đăng ký biến động đất đai (mẫu 09) nhanh chóng, chính xác với chi phí chỉ từ 200.000 đồng

 • Hướng dẫn ghi đơn đăng ký biến động đất đai - mẫu 09/ĐK chính xác
 • viết đơn đăng ký biến động đất đai
 • Pháp Luật Đất Đai
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

VIẾT ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về đơn đăng ký biến động đất đai: cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai, mẫu đơn đăng ký biến động đất đai sử dụng trong trường hợp nào, ai làm đơn đăng ký biến động đất đai... và một số vấn đề khác. Sau đây Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này.

1. Đơn đăng ký biến động đất đai là gì?

     Đơn đăng ký biến động đất đai là biểu mẫu văn bản được dùng trong trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có biến động về đất đai. Do đó, khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, trong thành phần hồ sơ, bên cạnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác, người sử dụng đất phải nộp kèm đơn đăng ký biến động đất đai được kê khai đầy đủ thông tin để cơ quan có thẩm quyền xác định được nội dung biến động đối với trường hợp này là gì. Nếu thiếu mẫu đơn đăng ký biến động đất đai là hồ sơ không hợp lệ và sẽ bị trả lại.

2. Khi nào phải làm đơn đăng ký biến động đất đai?

     Như đã trình bày ở trên, đơn đăng ký biến động đất đai là mẫu văn bản được dùng trong trường hợp có biến động về đất đai. Hiện nay, theo quy định tại Luật đất đai, các trường hợp phải làm đơn đăng ký biến động đất đai bao gồm:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
 • Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;
 • Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

     Như vậy, khi có một trong các biến động nêu trên, chủ sử dụng đất phải nộp hồ sơ trong đó có đơn đăng ký biến động đất đai đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

3. Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

     Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất hiện nay là mẫu số 09/ĐK được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

     Dưới đây là biểu mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số 09/ĐK[1]
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ    Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình. Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển.... Ngày…... / ...… / .......… Người nhận hồ sơ (Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
     Kính gửi: .........................................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1. Tên (viết chữ in hoa): ....................................................................................................................... …………………………………………….……………………………………………………………… 1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;   2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  
3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:    -.…………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….; ……………………………………………….;  3.2. Nội dung sau khi biến động:   -….……………………………………….; ……………………………….….………...; ………………………….……….………...; ………………………….……….………...; ………………………….……….………...; ………………………….……….………...;
4. Lý do biến động ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:      - Giấy chứng nhận đã cấp; ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….
     

        Tôi        ð có nhu cầu cấp GCN mới              ð không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                              …, ngày ... tháng …. năm.....

                                                                                                                                  Người viết đơn

                                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà                                                                            (Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)
…………………………………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………………………………….............. ……………………………………………………………………………………………………………...
  Ngày……. tháng…… năm …... Công chức địa chính (Ký, ghi rõ họ tên)       Ngày……. tháng…… năm …... TM. Ủy ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu)  
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………………………………….............. ……………………………………………………………………………………………………..............
Ngày……. tháng…… năm …... Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ngày……. tháng…… năm …... Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)
IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
……………………………………………………………………………………………………..............  ……………………………………………………………………………………………………..............
Ngày……. tháng…… năm …... Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)  Ngày……. tháng…… năm …... Thủ trưởng cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

4. Hướng dẫn viết đơn đăng ký biến động đất đai

     Khi kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, người kê khai cần chú ý kê khai chính xác và đầy đủ các nội dung có trong biểu mẫu, tránh trường hợp khai thừa hoặc khai thiếu hoặc khai sai sẽ dẫn đến hồ sơ bị trả lại, làm cho thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai bị kéo dài.

     Cụ thể, khi viết đơn đăng ký biến động đất đai, người sử dụng đất cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

 • Tại mục kính gửi: Bạn phải điền tên Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện nơi có đất;
 • Tại mục thông tin người sử dụng đất: Bạn phải kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi chủ sử dụng đất (khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất) thì kê khai tên của chủ mới.
 • Tại mục nội dung biến động: Tùy thuộc vào lý do biến động mà ghi nội dung biến động.

     Ví dụ: Thay đổi về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải ghi cụ thể nội dung trên giấy chứng nhận trước khi chưa có nhà hoặc có nhà cũ; thông tin khi có nhà hoặc có nhà mới thì phải ghi thông tin về nhà ở như: Loại nhà, diện tích xây dựng…

     Hoặc thay đổi về chủ sử dụng đất khi mua bán, tặng cho thì ghi là biến động về chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 • Với mục lý do biến động: Mẫu đơn này có thể sử dụng trong các trường hợp nêu tại mục 2 nêu trên, do đó sẽ căn cứ theo các trường hợp đó để ghi lý do biến động cho phù hợp.

     Trong trường hợp khách hàng không thể tự mình kê khai hoặc gặp vướng mắc khi kê khai mẫu đơn thì có thể sử dụng các dịch vụ hướng dẫn kê khai mẫu đơn hoặc dịch vụ kê khai mẫu đơn của công ty Luật, để mẫu đơn được kê khai chính xác mà cũng không mất nhiều thời gian.

5. Dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

     Dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai là dịch vụ do Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp dành cho những khách hàng đang thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai nhưng không có thời gian kê khai mẫu đơn hoặc kê khai không chính xác dẫn đến hồ sơ bị từ chối nhiều lần.

     Là một tổ chức chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong việc kê khai hồ sơ cũng như cung cấp dịch vụ đăng ký biến động đất đai, khách hàng khi sử dụng dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai sẽ được kê khai mẫu đơn chính xác, nhanh chóng, ngoài ra chúng tôi còn tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan có thẩm quyền.

     Khi sử dụng dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai của Luật Toàn Quốc, khách hàng sẽ chỉ phải cung cấp bản chụp hồ sơ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ kê khai mẫu đơn theo thông tin khách hàng cung cấp. Sau đó khách hàng in mẫu đơn, kí tên và mang nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Thời gian giải quyết rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian 1h, khách hàng cũng không phải đi lại nhiều lần, mọi thủ tục đều có thể thực hiện thông qua hình thức online và chi phí cũng chỉ dao động từ 100.000-200.000 đồng.

     Cách thức liên hệ để được cung cấp dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai:

     Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết đơn đăng ký biến động đất đai do Công ty Luật Toàn Quốc có thể liên hệ theo một trong các cách thức sau đây:

 • Cách 1: Thực hiện tư vấn pháp luật, sử dụng các dịch vụ pháp lý trực tiếp tại trụ sở văn phòng, địa chỉ: Tầng 4, số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 
 • Cách 2: Tư vấn qua email, Quý khách vui lòng liên hệ tại địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com
 • Cách 3: Gọi điện qua Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500

6. Hỏi đáp về viết đơn đăng ký biến động đất đai:

Câu hỏi 1: Khi làm đơn đăng ký biến động đất đai có thể đánh máy rồi in ra và ký tên được không?

     Hiện nay không có quy định nào bắt buộc khi làm đơn đăng ký biến động đất đai phải lấy mẫu đơn sau đó điền thông tin bằng tay, do đó, người kê khai có thể tải mẫu đơn trên mạng về và kê khai trước sau đó in ra và ký tên.

Câu hỏi 2: Có thể ủy quyền cho người khác viết và ký thay trên mẫu đơn đăng ký biến động đất đai được không?

     Người sử dụng đất có thể ủy quyền cho người khác kê khai và ký tên thay trên mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, cũng có thể ủy quyền để thay mặt đi nộp tờ khai này và hồ sơ đăng ký biến động đất đai.

Câu hỏi 3: Đơn đăng ký biến động đất đai sang tên sổ đỏ khi mua bán đất do người bán hay người mua kê khai?

Khi mua bán đất đai, mẫu đơn đăng ký biến động đất đai do người mua kê khai.

     Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn kê khai một số văn bản:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178