Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh ThuậnĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 85/2014/QĐ-UBND2      Quyết định 85/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2018;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH […]

Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 85/2014/QĐ-UBND

     Quyết định 85/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2018;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 85/2014/QĐ-UBND: Quy định này quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 85/2014/QĐ-UBND

Phan Rang – Tháp Chàm, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3468/TTr-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2014 và Báo cáo thẩm định số 1662/BC-STP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm 3 chương 09 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan có chức năng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;

– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Xây dựng;
– Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
– CT và các Phó CT UBND tỉnh;
– TT. HĐND các huyện, thành phố;
– Cơ quan Báo Ninh Thuận;
– Đài PT và TH Ninh Thuận;
– Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
– VPUB: NC, TCD, QHXD (Hòa);
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                 Đỗ Hữu Nghị

 

………………………………………………………………………..

>>> Tải Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận về tách thửa đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 85/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai