Quyết định 52/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận về tách thửa đất

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận về tách thửa đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 52/2018/QĐ-UBND2      Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 BAN HÀNH QUY […]

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận về tách thửa đất
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 52/2018/QĐ-UBND

     Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 52/2018/QĐ-UBND: quy định này quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/2018/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 382/TTr-STNMT ngày 11 tháng 6 năm 2018 và Công văn số 4819/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 01 năm 2019.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường vụ Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
– Báo Bình Thuận;
– Đài PT-TH Bình Thuận;
– UBND các xã, phường, thị trấn
(đề nghị UBND cấp huyện sao gửi);
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu: VT, ĐTQH, KGVX, KT. Đức

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

       Nguyễn Ngọc Hai

>>> Tải Quyết định 52/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận về tách thửa đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 66/2018/QĐ-UBND tỉnh Long An về tách thửa đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai