Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc GiangĐánh giá bài viết      Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ……………..1…………….. ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

     Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

……………..1……………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ….

…, ngày….. tháng …..năm ….

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thu hồi đất để thực hiện Dự án …………………..

            Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………..51………………………..

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/ 2013;

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê dất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồ đất; số 37/TT-BTNMT 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số      /2014/QĐ-UBND ngày    /    /2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………… được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………;

Căn cứ ……………………………………………………………………….………..

Căn cứ Biên bản thẩm định Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng………….. ……………………………….. đề nghị UBND …………….. thu hồi đất để thực hiện Dự án……………………………, cụ thể như sau:

1. Thu hồi … m² đất của … ……. tổ chức/hộ gia đình/cá nhân

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………..

Lý do thu hồi đất: …………………………….. (Ghi rõ mục đích thu hồi đất theo quy định tại các Điều 61, 62, 64 Luật Đất đai)

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

2.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………… có trách nhiệm

– Niêm yết công khai Quyết dịnh này tại Trụ sở UBND xã/phường/thị trấn và tại nơi sinh hoạt chung của khu dân cư…………….;

– Giao quyết định thu hồi đất này cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại Điểm 1. Trường hợp hộ gia đình/cá nhân/tổ chức vắng mặt hoặc không nhận Quyết định thu hồi đất thì phải lập thành biên bản.

2.2. ……………………. (ghi tên cơ quan chịu trách nhiệm) có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên trang thông tin điện tử của ……………

3. Giao ……………………..(ghi tên cơ quan được giao quản lý) quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi.

Đề nghị UBND…… xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– …..
– Lưu: …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang:

1 Tên cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền trình

2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất

>>> Tải mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu tờ trình về việc đề nghị thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!