Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đấtĐánh giá bài viết      Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất […]

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất
Đánh giá bài viết

     Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất số 08 quy định tại phụ lục I ban hành tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

…………., ngày…….tháng……. năm ……

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN

Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án…………………….

Căn cứ Quyết định số …../……/QĐ-UBND ngày ……. của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số ……/TB-UBND ngày …… của ………..về chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án ………………………………

Hôm nay, vào hồi…. giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm….., tại……. (ghi rõ địa điểm), ……..1… phối hợp với UBND ……2……. tổ chức hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ……………

1. Về phía ……………………………………………………. (Tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng):

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về phía xã/ phường/ thị trấn ………………………………. 3

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Về phía thôn/bản/khu dân cư …………………………4

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Đại diện Chủ đầu tư dự án:

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Các thành phần khác 5: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung:

Sau khi nghe đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đại diện Ủy ban nhân dân ………….. trình bày chi tiết Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án……………………….. Người có đất và tài sản trên đất Nhà nước thu hồi đã phát biểu các ý kiến như sau:

6………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận: ………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi……. giờ……. phút cùng ngày, các thành phần tham gia lập biên bản ký tên dưới đây7./.

 

TRƯỞNG THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÓ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất:

1 Ghi tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

2 Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn nơi có đất thu hồi

3 Bên cạnh các thành phần đại diện cho UBND xã/phường/thị trấn, phải mời  Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tùy theo tình hình thực tế có thể mời đại diện các Đoàn thể nhân dân cấp xã)

4 Bên cạnh các thành phần khác, phải mời Đại diện Chi bộ, Ban Mặt trận Khu dân cư

5 Ghi rõ số lượng đại biểu dự hội nghị và Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất Nhà nước thu hồi

6 Mô tả chi tiết diễn biến của  cuộc họp: Bao gồm các ý kiến đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng…. ;  việc làm rõ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền….

7 Trường hợp không ký biên bản  thì ghi rõ: “Không ký biên bản”; các thành phần khác ký vào Biên bản để lưu hồ sơ

>>> Tải Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!