Chuyển từ viên chức sang công chức – Luật Toàn Quốc

Chuyển từ viên chức sang công chức – Luật Toàn Quốc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Chuyển từ viên chức sang công chức2 Câu hỏi về chuyển từ viên chức sang công chức:3 Câu trả lời về chuyển từ viên chức sang công chức3.1 1. Cơ sở pháp lý về chuyển từ viên chức […]

Chuyển từ viên chức sang công chức – Luật Toàn Quốc
5 (100%) 1 vote

Chuyển từ viên chức sang công chức

Câu hỏi về chuyển từ viên chức sang công chức:

     Xin cho tôi hỏi. Năm 2006 tôi có qua kỳ thi tuyển Công chức do Sở Nội vụ tổ chức, Năm 2007 tôi chuyển công tác sang Chi cục trực thuộc Sở và trở thành Viên chức, năm 2018 tôi lại được điều động vào ngạch chuyên viên của Tỉnh uỷ, vậy quy trình chuyển từ Viên chức của Chi cục trực thuộc Sở sang thành chuyên viên (công chức) có cần thêm thủ tục gì không. Tôi hiện tại đã có quyết định của BTC Tỉnh uỷ. Không biết cần thêm gì không, và được quy định tại luật, nghị định hay thông tư nào

     Trân trọng cảm ơn.

Câu trả lời về chuyển từ viên chức sang công chức

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển từ viên chức sang công chức, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển từ viên chức sang công chức như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chuyển từ viên chức sang công chức

2. Nội dung tư vấn về chuyển từ viên chức sang công chức

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn muốn chúng tôi giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc chuyển đổi từ viên chức sang thành công chức cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này. Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Các trường hợp chuyển từ viên chức sang công chức

     Việc chuyển đổi từ viên chức sang một vị trí khác được quy định tại điều 58 Luật Viên chức 2010 như sau:

“1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.”

     Điều 42 nghị định 29/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết quy định trên:

“1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức. 

2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng. 

3. Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức.”

     Xét trong trường hợp của bạn, bạn đang là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và được điều động qua làm công chức trong cơ quan của Đảng (Tỉnh ủy). Với trường hợp này, theo quy định trên, do bạn đã đáp ứng được thời gian công tác 60 tháng trở lên của viên chức, đồng thời lại  có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác, nên khi được chuyển sang ngạch công chức, bạn sẽ được xét chuyển sang làm công chức mà không cần phải thông qua kỳ thi tuyển.

Chuyển từ viên chức sang công chức

Chuyển từ viên chức sang công chức

2.2. Tiếp nhận những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

     Điểm b khoản 1 điều 10 thông tư 13/2010/TT-BNV có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển như sau .

“b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 điều này.”

Đồng thời, điểm c khoản 2 điều này cũng có quy định:

“c) Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: Các trường hợp sau đây, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại điểm b khoản 1 điều này thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

– Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước;

– Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này);

– Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước;

– Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu.”

     Căn cứ vào tất cả những quy định trên, có thể thấy, nếu bạn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu liên quan đến bằng cấp, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu người đứng đầu Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức mà không cần phải thực hiện lại thủ tục tuyển dụng.

     Kết luận: Bạn sẽ được xét chuyển sang làm công chức mà không cần phải thông qua kỳ thi tuyển. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực trình độ, thời gian công tác, bạn có thể sẽ được bên phía cơ quan Tỉnh ủy tiến hành tiếp nhận và xếp lương vào ngạch công chức mà không cần phải thông qua quá trình sát hạch nào nữa.

     Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Chuyển từ viên chức sang công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Ngọc Linh