• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Trợ cấp thất nghiệp là khoản hỗ trợ NLĐ khi thất nghiệp, tuy nhiên có một số trường hợp NLĐ không hưởng trợ cấp thất nghiệp, cần bảo lưu thời gian TCTN

  • Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành.
  • Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Pháp luật lao động
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi của bạn:

     Luật sư cho em hỏi, em đóng Bảo hiểm thất nghiệp được 17 tháng, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng thì có việc làm. Như vậy thời gian em chưa được hưởng, được bảo lưu như thế nào? Em cần làm thủ tục gì để báo với Trung tâm dịch vụ việc làm là em đã có việc và báo thời điểm nào.

Cảm ơn Luật sư!

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục và thời điểm để báo với Trung tâm việc làm khi đã tìm được việc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và thủ tục như sau như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?

     Trợ cấp thất nghiệp là một khoản trợ cấp nhằm giúp đỡ cho người lao động bị thất nghiệp khi đủ những điều kiện hưởng theo quy định của pháp luật, đây là chế độ quan trọng trong BHTN, nhằm hỗ trợ một phần thu nhập. Tuy nhiên trong một số trường hợp người lao động sẽ thôi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết thời gian hưởng vì những lí do nhất định, mà theo quy định pháp luật các trường hợp theo quy định thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu để được hưởng trợ cấp lần sau.

    Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là bảo lưu thời gian chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần sau hưởng trợ cấp, để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Các trường hợp được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/TT-BLĐTBXH, các trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, bao gồm:

2.1. Trường hợp 1

      Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả. Hoặc trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không đến nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp:

     – Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

     – Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

    – Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2.2. Trường hợp 2

     Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2.3. Trường hợp 3

     Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng, thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo, khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

2.4. Trường hợp 4

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. 

3. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp có việc làm. 

     Đây là trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tìm được việc làm. Người lao động tìm được việc làm sẽ thuộc trường hợp chấm dứt trợ cấp lao động, cần bảo lưu thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần sau.

3.1 Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm. 

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm được quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

     Các trường hợp có việc làm được coi là trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm; có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm; có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; người lao động thông báo đã có việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

3.2 Thời gian bảo lưu trợ cấp thất nghiệp. 

 Người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm sẽ được bảo lưu thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Khoản 1 Điều 29 Nghị đinh 28/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

1. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).......”

     Trường hợp của bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 17 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2 tháng thì theo quy định trên mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn được tính tương ứng với 12 tháng đóng BHTN: 17 - ( 2x12). Như vậy theo quy định và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn, bạn không còn đủ thời gian đề bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

4. Thủ tục bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020 như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

     Nếu hết thời hạn 03 ngày thông báo trên thì thời gian chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu. Thông báo của người lao động với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định thực hiện theo Mẫu số 23 Thông tư 28/2015/TT-BLTBXH.  

Kết luận: Như vậy, trường hợp của bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có việc làm chưa hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, phải thông báo và làm thủ tục theo quy định trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có việc làm tức ngày giao kết hợp đồng lao động... Nhưng trường hợp của bạn vì mới đóng bảo hiểm thất nghiệp được 17 tháng nên không đủ thời gian để bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

5. Tình huống tham khảo:

     Chào Luật sư, Luật sư tư vấn cho tôi trường hợp của tôi là tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 48 tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng thì tìm được việc làm, vậy thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại của tôi được bảo lưu cua tôi là bảo lưu. 

     Theo quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP đối với trường hợp có việc làm sẽ thuộc trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo trường hợp có việc làm, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để được bảo lưu thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

     Khoản 4 Điều 53 Luật việc làm 2013 người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

     Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn được tính như sau: 48 - ( 2x12) = 24

     Vậy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là 2 tháng. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thời gian bảo lưu trợ cấp thất nghiệp, thủ tục để bảo lưu trợ thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời điểm làm thủ tục bảo lưu… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về bảo lưu thời hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về chấm bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: hỗ trợ hồ sơ bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn về thời gian, thời điểm nộp hồ sơ bảo lưu thời gian trợ cấp thất nghiệp. 

Luật Toàn Quốc xin cảm ơn

Chuyên viên: Minh Huyền

 

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178