Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH mới nhất

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH mới nhấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH1.1  1.2 THÔNG TƯ1.3 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 9 THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG XÁC […]

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH mới nhất
Đánh giá bài viết

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH quy định chế độ ưu đãi người có công được ban hành ngày 08/01/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 21/02/2019. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau: Nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến ban hành kèm theo Thông tư này đ xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 02/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 9 THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG XÁC NHẬN VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

Nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến ban hành kèm theo Thông tư này đ xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2019.

Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến tại Điều 1 Thông tư này thay thế Phụ lục I “Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến” ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXHngày 30 tháng 7 năm 2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ LĐTBXH: Bộ 
trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, NCC (20b).

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

DANH MỤC NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Stt

Tỉnh/thành phố

Tên nhà tù và những nơi được coi là nhà tù

Thời gian tồn tại:

1– kháng chiến chng Pháp

2- kháng chiến chống Mỹ

1

An Giang

– Khám Vườn Trầu

1,2

– Khám Long Xuyên

1,2

– Khám Châu Đốc

1,2

– Tiu khu Long Xuyên

 

– Tiu khu Châu Đốc

 

– Chi khu quận An Phú

 

– Chi khu quận Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu)

 

– Chi khu quận Chợ Mới

 

– Chi khu Huệ Đức (nay là huyện Thoại Sơn)

 

– Chi khu quận Tịnh Biên

 

– Chi khu quận Tri Tôn

 

– Chi khu quận Châu Thành

 

– Chi khu quận Châu Phú

 

– Ty Cảnh sát quốc gia Châu Đốc

 

– Ty cảnh sát quốc gia Long Xuyên

 

– Căn cứ Mỹ xã Vĩnh Gia

 

– Căn cứ Mỹ Núi Ba Soài

 

– Căn cứ Mỹ Núi Đất

 

>> Tải thong-tu-02-nam-2019

      Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung