Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có côngĐánh giá bài viết Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công       Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công dùng cho thân nhân được ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CP Chế độ hỗ trợ và chế độ […]

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công
Đánh giá bài viết

Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công

      Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công dùng cho thân nhân được ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CP Chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác với người có công với cách mạng. Nghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; hồ sơ, thẩm quyền, quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, một số chế độ đãi ngộ khác và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Mẫu số 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ
theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày…tháng… năm 2018 của Chính phủ

(Áp dụng đối với người có công bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân đối tượng

Họ và tên……………………………………………….. Bí danh……………….. Nam, nữ…………

Ngày, tháng, năm sinh……/….../………Số CMTND (Hộ chiếu):…………………………………

Nơi cấp……………………………………………………. ; Ngày, tháng, năm cấp:…../……/……..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:…………………………………………………………………………..

Quan hệ với đối tượng kê khai dưới đây là:…………………………………………………………

2. Phần khai về đối tượng

Họ và tên………………………………………………………. Bí danh……………… Nam, nữ……..

Ngày, tháng, năm sinh…./….../….; (sống, chết); Số CMTND (Hộ chiếu)………………………….; Nơi cấp …………………………….; Ngày, tháng, năm cấp: ……/……/………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:…………………………………………………………………………..

Từ trần: Ngày….tháng…… năm…….. tại:……………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (1) ………………………….. ; Tỷ lệ thương tật, bệnh tật (nếu có)…………..

Được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng theo Quyết định số ………………. ngày…… tháng ….. năm ………..; cơ quan ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng…………………

Mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng được hưởng tại tháng liền kề tháng bị dừng hưởng chế độ…………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian đi định cư ở nước ngoài: Ngày…….. tháng….… năm………………………………..

Thời gian bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng: Ngày….. tháng…… năm…….

Ngoài chế độ trợ cấp hằng tháng nêu trên, trong thời gian ở trong nước đã được hưởng các chế độ gì sau đây: Hưu trí, mất sức lao động; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ; Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg , hoặc chưa được hưởng chính sách gì:…………………………………………………………………………

Các giấy tờ còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (2)

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc thời gian tham gia các tổ chức trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế)

Từ tháng,năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nhiệm vụ được giao

Đơn vị (c,d,e,f); tên cơ quan, tổ chức

Địa bàn công tác (Xã, huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế là: ……năm ……tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là …..năm ……tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Ngày…. tháng….. năm ……..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú: (1) Ghi theo các nhóm đối tượng được quy định trong pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ.

(2) Phần này áp dụng kê khai đối với đối tượng vừa là người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ, vừa thuộc đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

 

Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TỪ TRẦN (NẾU CÓ)

>> Tải don-de-nghi-huong-che-do-ho-tro-cho-nguoi-co-cong

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị hưởng hỗ trợ cho người có công, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung