• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014

 • Tải mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Nội dung biểu mẫu

     Mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Y BAN NHÂN DÂN ...
-------
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                 ---------------
Số: ....                                         ..., ngày..... tháng .....năm ....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

UỶ BAN NHÂN DÂN …………….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày… tháng …năm …;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………;

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ... ngày…tháng…năm….. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép 1…được chuyển mục đích sử dụng đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh……., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương …... để sử dụng vào mục đích ....

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... …………lập ngày … tháng … năm ...và đã được ... thẩm định.

Thời hạn sử dụng đất:..........................................................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp:2 ……………….................................................

Hạn chế trong việc sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất……………...........….......……..

Điều 2: Giao……………………………………………….có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Hướng dẫn……..người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa;

3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…tháng… năm…

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân …….,... và người được sử dụng đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1Ghi tên và địa chỉ của người được giao đất

2Ghi: Đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.

>>> Tải mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

     Nếu bạn đang gặp vướng mắc về mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về mẫu quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 • Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500;
 • Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected]

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178