Tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư

Tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư: I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 1. Nhà đầu tư a) Nhà đầu tư thứ nhất: Tên nhà đầu tư:....

TẢI MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S         /BCGSĐGĐT

……. ngày ….. tháng…. năm …….

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Tên dự án:……………………………………

Kính gửi: ………………………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Nhà đầu tư

a) Nhà đầu tư thứ nhất:

– Tên nhà đầu tư:

– Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email…:

– Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

b) Nhà đầu tư tiếp theo:

– Tên nhà đầu tư:

– Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email…:

– Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

2. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án):

– Tên doanh nghiệp:

– Các thông tin để giao dịch (địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email…):

– Đăng ký kinh doanh (số, ngày, nơi cấp):

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

– Vốn điều lệ:

– Vốn pháp định (nếu có):

3. Dự án đầu tư:

– Tên dự án:

– Địa điểm thực hiện:

– Văn bản quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhậđăng ký đầu tư (nếu có):

– Diện tích đất sử dụng:

– Mục tiêu, quy mô:

– Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn:

– Thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án:

– Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có):

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):

II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình và khả năng huy động vốn cho dự án:

– Việc góp vốn chủ sở hữu:

– Việc huy động vốn vay:

– Việc huy động nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có):

2. Tình hình chuẩn bị thc hin d án:

a) Thực hiện thủ tục về giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án được nhà nước giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);

b) Công tác GPMB và tái định cư (nếu có);

c) Thực hiện thủ tục về xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường (nếu có).

3. Các vướng mắc phát sinh (nếu có):

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

 

NHÀ ĐU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư theo đường link sau đây:

>>> Tải mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư

  Liên kết tham khảo: