Tải mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Tải mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại...

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại tại mẫu 01-KN:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/TB-…….

……., ngày … tháng  năm 

 

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại …(3)

Kính gửi: ……………….(4)…………………

Ngày … tháng… năm …(2)… đã nhận được đơn khiếu nại của ……….(4)……………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ……………………..(5)………………………….

Khiếu nại về việc …………………………………(6)……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………..(7)………………………………………………………………………….

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày … tháng … năm …

Vậy thông báo để …….(4)……….. được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– ….(8)….;
– …..(9)….;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

    Hướng dẫn ghi mẫu về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Lần giải quyết khiếu nại: “lần đầu” hoặc “lần hai”.

(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(5) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(6) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(7) Người giải quyết khiếu nại.

(8) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(9) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp (trừ trường hợp giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức).

    Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại tại:

    >>>>> Mẫu thông báo về thụ lý giải quyết khiếu nại

   Trên đây là mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: