Tải mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019

     Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày …. tháng …. năm …….

BẢN ĐĂNG KÝ

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ……………………………………….………..

1. Tên tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: …………………………………………….

2. Chức vụ người đại diện tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

3. Số CMND/Thẻ căn cước: ………………..…… Ngày cấp: ……………….….. Nơi cấp ………………………..

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) …………… Ngày cấp:…………….… Nơi cấp ………………………..

4. Địa chỉ: ………………………………………………………. Số điện thoại: ……………………………..………

5. Diện tích chuyển đổi … (m2, ha), thuộc thửa đất số ……………., tờ bản đồ số …………. khu vực, cánh đồng ……………………………………………………………………….

6. Mục đích

a) Trồng cây hàng năm:

– Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên cây trồng …………….……..…..……….., vụ ………………………………..

– Chuyển đổi từ đất 2 – 3 vụ lúa/năm: Tên cây trồng …………..……………….., vụ ………………………………..

– Chuyển đổi từ đất lúa nương: Tên cây trồng …………………………………………………………………………

b) Trồng cây lâu năm:

– Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên cây trồng ……………………………………, năm …………………………..

– Chuyển đổi từ đất 2 – 3 vụ lúa/năm: Tên cây trồng …………………………….…, năm …………………………..

– Chuyển đổi từ đất lúa nương: Tên cây trồng ………………………………..……., năm ………………………….

c) Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

– Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ……………………………………, năm …………………………

– Chuyển đổi từ đất 2 – 3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ………………………….……, năm …………………………

7. Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

UBND CẤP XÃ TIẾP NHẬN
(Ký, họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

>>> Tải mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai