• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 77/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Tải mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

MẪU QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THUÊ MẶT NƯỚC

1. Nội dung biểu mẫu

Cục Thuế:……………… Chi cục Thuế:…………                 --------                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             ---------------
Số: ............./QĐ-..............                               .........., ngày........ tháng ....... năm ......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước cho.... 2....

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm .... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ văn bản đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước số ...... ngày ... tháng... năm... (đối với tổ chức) hoặc đơn đề nghị (đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) kèm theo hồ sơ của .....1....;

Theo đề nghị của ......;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước cho ..... 1......, trong thời gian....... năm, với tổng số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn (giảm) là............................đồng

(Bằng chữ: ....................................................................................................................................)

Điều 2. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã được miễn, giảm theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 thì phải nộp lại số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định về chính sách và giá đất tại thời điểm được miễn, giảm tiền thuê đất cộng thêm một khoản tương đương với khoản tiền chậm nộp tiền thuê đất của thời gian đã được miễn, giảm

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

... 2..., ...3... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT; ….           THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

1Tên người nộp thuế, mã số thuế

2Tên người nộp thuế

3Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế

>>> Tải mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất:

     Nếu bạn đang gặp vướng mắc về mẫu quyết định miễn giảm tiền thuê đất mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về quyết định miễn giảm tiền thuê đất. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 • Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500;
 • Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033;
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com;

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178