Tải mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất

Mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Y BAN NHÂN DÂN
             ——-

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                              —————

Số: ….

                                                  …, ngày….. tháng …..năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN …

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày…tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông báo số ngày…tháng …năm … của …….. về việc thông báo thu hồi đất………………………..;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ………..ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với …………đang sử dụng thửa đất số …, thuộc tờ bản đồ số …… tại xã/phường/thị trấn…………………………………………………………………………..do ………………….. địa chỉ …………..……………………………………………….

Thời gian thực hiện kiểm đếm bắt buộc từ ngày …..tháng ……năm….đến ngày …..tháng…….năm ……

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm…

2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. có trách nhiệm giao quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư ………..

3. Giao 1……………… triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị có liên quan; 2………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận
– Như Khoản 4 Điều 2;

– Thanh tra huyện, Công an huyện…
– Sở TN&MT …… (để b/c);
– Lưu: …..

                                         CHỦ TỊCH

                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc:

1 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

2 Ghi rõ tên người sử dụng đất

>>> Tải mẫu quyết định kiểm đếm bắt buộc

Liên kết tham khảo: