• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu thông báo thu hồi đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Tải mẫu thông báo thu hồi đất theo Luật đất đai mới nhất
 • mẫu thông báo thu hồi đất
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

MẪU THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

     Mẫu thông báo thu hồi đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Nội dung biểu mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
                 -------
                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       ---------------
                                                        ..., ngày..... tháng .....năm ....

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

để thực hiện dự án…………………….

Căn cứ 1 ..........................................................Luật Đất đai

Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………. đã được Ủy ban nhân dân………. phê duyệt ngày…. tháng … năm …;

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án 2…………………………………

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường) tại Tờ trình số ............... ngày …..tháng ……năm.....

Ủy ban nhân dân ………………………. thông báo như sau:

1. Thu hồi đất của .........................................................................................................................3 

- Địa chỉ thường trú ………………………………………............................................…………………….....

- Diện tích đất dự kiến thu hồi………………………………....................................................……………...

- Thửa đất số ........, thuộc tờ bản đồ số ....... tại xã ...........................................................................

…………………………………………………………………................................................………………..

- Loại đất đang sử dụng4………………………….................……......……………...................................

2. Lý do thu hồi đất: …………………................................................................….........………………..

………………………………………………………………………....................................................…………..

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Trong thời gian bắt đầu từ ngày….tháng … năm ….đến ngày….tháng …năm 5

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:

......................................................................................................................................................

Ông/bà.....................có trách nhiệm phối hợp với6 ..................................thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển

khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận
- Như mục 4;
- Lưu: …..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo thu hồi đất

1 Ghi rõ điểm, khoản nào của Điều 61/62 của Luật Đất đai;

2 Ghi rõ tên, địa chỉ dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ...

3 Ghi tên người có đất thu hồi

4 Một loại hoặc nhiều loại đất

5 Trường hợp thu hồi theo từng giai đoạn thực hiện dự án thì ghi rõ thời gian thực hiện từng giai đoạn.

6 Ghi rõ tổ chức làm nhiệm vụ …

>>> Tải mẫu thông báo thu hồi đất

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về mẫu thông báo thu hồi đất:

     Nếu bạn đang gặp vướng mắc về mẫu thông báo thu hồi đất mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về mẫu thông báo thu hồi đất. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 • Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500
 • Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected]
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178