Tải mẫu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trong quyết định hành chính

Tải mẫu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trong quyết định hành chính: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh...

MẪU VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định tại mẫu 15-KN:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/QĐ-……

….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của …(3)…

….…………….(4)………………

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-TTCP ngày … tháng … năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ………………………………………………………………(5)……………………. ;

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của …………………………….(3)…………………….

Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại:

………………………………………………………….. (6)……………………………………………….

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

………………………………………………………….. (7)……………………………………………….

III. Kết quả đối thoại (nếu có):

………………………………………………………….. (8)……………………………………………….

Kết luận

………………………………………………………….. (9)……………………………………………….

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. …………………………………… (10)………………………………………………………….

Điều 2. …………………………………… (11)………………………………………………………….

Điều 3. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại …(3)… có quyền khiếu nại đến …(12)…, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Các ông (bà) …(13)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;

– ….(14)….;
– ….(15)….;
– ….(16)….;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Ngưi ra quyết định giải quyết khiếu nại
(kýghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

về việc giải quyết khiếu nại lần đầu

Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu

   Hướng dẫn ghi mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu.

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(4) Chức danh người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(7) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(8) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(9) Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để đưa ra kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại).

(10) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính; tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính đã bị khiếu nại.

(11) Giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại.

(12) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

(13) Những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại (cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(14) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người ra quyết định giải quyết khiếu nại.

(15) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến (nếu có).

(16) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

   Bạn có thể tải mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu tại:

   >>>>> Quyết định về giải quyết khiếu nại lần đầu

  Trên đây là mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: