• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • Tải mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư mới nhất
 • mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)
          SỞ XÂY DỰNG

                 -------

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    ---------------
Số:...../QĐ-SXD                                                      ….., ngày..... tháng..... năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận hạng nhà chung cư

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG (TỈNH, THÀNH PHỐ)

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ vào đơn đề nghị công nhận hạng (hoặc công nhận lại hạng, công nhận điều chỉnh hạng) nhà chung cư của .... (tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng);

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế nhà chung cư.... (tên nhà chung cư, địa chỉ nhà chung cư).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận hạng nhà chung cư đối với:

Nhà chung cư: ……………….........................................………………………… (tên nhà chung cư)

Địa chỉ: ……………………………………......................................................................……………..

Đạt hạng: ………….. (xếp hạng theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có đơn).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn 05 năm./.

 

Nơi nhận: - Tổ chức cá nhân đề nghị công nhận;
- UBND (tỉnh, thành phố) (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (tỉnh, thành phố) (để đăng tải);
- Lưu VT (2b).
                 …….., ngày ….. tháng …… năm ……                                       GIÁM ĐỐC                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>> Tải mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư

     Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về: mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư 

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về mẫu quyết định công nhận hạng nhà chung cư . Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178