• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ: Căn cứ theo Bộ Luật lao động 2012 và Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công việc chức vụ của người lao động...

 • Tải mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ hiện hành 2023
 • mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì ?

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ được dùng khi công ty, tổ chức cử ai đó giữ một chức vụ trong bộ máy lãnh đạo hoặc quản lý. Để bổ nhiệm một vị trí trong công việc, các công ty thường sử dụng các mẫu quyết định liên quan như quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng...Dù có các tên gọi khác nhau, do được tuỳ chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với các chức danh được bổ nhiệm. Tuy nhiên, về cơ bản thì tất cả các trường hợp trên đều dùng chung 01 biểu mẫu theo quy định của pháp luật là mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự.

2. Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

- Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157);

- Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64);

- Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82) [caption id="attachment_207468" align="aligncenter" width="695"] Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ[/caption]

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Căn cứ theo Bộ Luật lao động 2012 và Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công việc chức vụ của người lao động. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ bạn có thể tham khảo:

CÔNG TY …........

**********

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                           ***************

Số: …………../QĐ
                           ……….., ngày…… tháng…..năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ……………… đối với ông/bà…………………………………)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty …................................;

Căn cứ các quy định nội bộ của Công ty …..........................................;

Căn cứ khả năng lao động của người lao động và yêu cầu của Công ty,

       

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ

Bổ nhiệm ông/bà ……… giữ chức vụ ....................... .

Điều 2. Thời hạn thực hiện công việc

Thời hạn có hiệu lực của quyết định này theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị được quy định trong …. (Thời hạn tính từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm này).

(Hoặc Quyết định này có hiệu lực từ ngày ...................... đến ngày ....................) Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm

1. Ông/Bà ………….được hưởng tiền lương là: ……

2. Ông/Bà …………….chịu trách nhiệm thực hiện công việc đầy đủ, chính xác và có trách nhiệm theo Bản mô tả công việc ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Khi Công ty có sự thay đổi về công việc được bổ nhiệm, ông/bà………… có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông/Bà ………….và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ông/Bà …;

- Lưu hồ sơ.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

Bạn có thể tải mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ tại: Mẫu quyết định về bổ nhiệm chức vụ

Hướng dẫn soạn Quyết định bổ nhiệm

(1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?

Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng…

(2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.

Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc…

(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.

Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng…

(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc:

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên;

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Liên hệ Luật sư tư vấn về: quyết định bổ nhiệm chức vụ hiện hành 2023

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về quyết định bổ nhiệm chức vụ hiện hành 2023 mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về quyết định bổ nhiệm chức vụ hiện hành 2023. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Bài viết tham khảo:

Chuyên viên: Hạnh Dung

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178