• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ... Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ...Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Kiến thức của bạn:      Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý  Nội dung tư vấn
 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ

- Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và thông báo cho tổ chức, cá nhân đến tham dự kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

  - Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức và cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. [caption id="attachment_38665" align="aligncenter" width="263"]Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm[/caption]

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

+ Đối với tổ chức: Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

3. Mẫu đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

a. Đối với tổ chức

Mẫu số 06

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) Tên tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………………...… Tên người đại diện:…………………………………………………… Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ……………………………………… Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………… Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.  

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……….. ….. (tên tổ chức)

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

               
               
               
 
 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm……

Đại diện Tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

b. Đối với cá nhân

Mẫu số 07

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Kính gửi: ….. …………………………. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) Tên cá nhân ………………………………………...… CMTND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ……………………………………… Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………… Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định.  

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Người đề nghị

(Ký ghi rõ họ, tên)

   Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected]

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178