Tiếp tục tạm dừng đóng BHXH do Covid-19 đến hết tháng 12 năm 2020

Bản chất của quy định tạm dừng đóng BHXH do Covid-19 hiện nay chỉ là người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH DO COVID-19

Câu hỏi của bạn về tạm dừng đóng BHXH do Covid-19

     Xin chào Luật sư, mới gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi có được biết do dịch Covid-19 nên người dân được miễn đóng BHXH. Tôi hiện đang là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, vậy tôi muốn hỏi rằng mình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách này hay không và tôi phải làm gì để được hưởng? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về tạm dừng đóng BHXH do Covid-19

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định tạm dừng đóng BHXH do Covid-19. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tạm dừng đóng BHXH do covid-19 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về tạm dừng đóng BHXH do Covid-19 

2. Nội dung tư vấn về tạm dừng đóng BHXH do Covid-19

     Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, hiện nay bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về quy định tạm dừng đóng BHXH do Covid-19. Do đó chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Tạm dừng đóng BHXH do Covid-19

2.1. Đối tượng được tạm dừng đóng BHXH do Covid-19 

     Hiện nay rất nhiều người lầm tưởng về việc dừng đóng BHXH do Covid-19 là việc dừng đóng mọi loại quỹ mà không biết rằng đó chỉ là cách nói ngắn gọn mà thôi, bản chất quy định này chỉ là việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

     Để hiểu rõ hơn về vấn đề này trước tiên bạn cần biết những đối tượng nào sẽ thuộc trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

     Khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định rằng trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

     Cụ thể hơn tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc có chỉ ra những trường hợp người lao động được dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Điều 16. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

     Căn cứ vào quy định nêu trên có thể nói, dịch bệnh Covid-19 hiện nay chính là một trong những trường hợp được xác định làm căn cứ để người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

     Trước những diễn biến khôn lường và hậu quả nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây nên, ngày 10 tháng 8 năm 2020 Cơ quan Bảo hiểm xã hội ra Công văn 2533-BHXH-BT nêu rõ việc tiếp tục dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh này gây nên. 

     Cụ thể tại Điều 1 của Công văn đã nêu rõ: 

1. Đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất:

– Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

– Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

      Công văn đã chỉ rõ những đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất bao gồm:

  • Những người sử dụng lao động đã từng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất do đại dịch Covid-19, nay vẫn tiếp tục gặp khó khăn thì tiếp tục được tạm dừng đóng. 
  • Những người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và thỏa mãn các điều kiện của pháp luật. 

     Như vậy từ quy định trên có thể thấy không phải tất cả mọi người đều được tạm dừng đóng BHXH do Covid-19, chỉ những đối tượng có đủ điều kiện thì mới được hưởng chính sách hỗ trợ này. 

Tạm dừng đóng quỹ BHXH do Covid-19

2.2. Điều kiện để được tạm dừng đóng BHXH do Covid-19 

     Để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động phải thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định. Điều này đã được quy định tại Điều 2 của Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH. Cụ thể như sau:

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);

c) Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

– Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

– Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

– Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

– Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

 

     Như vậy để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động phải là đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 và thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).
  • Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020.

     Do đó, có thể khẳng định rằng không phải tất cả các trường hợp đều được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, chỉ có đối tượng nào đáp ứng đủ điều kiện theo luật định mới được áp dụng chính sách này. 

3. Thời gian và hồ sơ để được hưởng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

     Theo quy định mới nhất tại Công văn 2355/BHXH-BT thì người sử dụng lao động sẽ tiếp tục được dừng đóng cho đến hết tháng 12 năm 2020. 

     Ngoài ra, để được hưởng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì người sử dụng lao động phải gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH để được giải quyết quyền lợi. Hồ sơ này sẽ bao gồm: 

  • Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động;
  • Danh sách người lao động phải giảm;
  • Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia BHXH đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     KẾT LUẬN: Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà chúng tôi đã trích dẫn thì bạn có thể được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Đối với các quỹ bảo hiểm khác bạn vẫn cần phải thực hiện và đóng đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nếu thuộc đối tượng được hưởng thì bạn cần nộp hồ sơ để được xem xét giải quyết quyền lợi. 

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quy định tạm dừng BHXH do Covid-19 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được luật sư tư vấn  hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh