Công văn 2533/BHXH-BT tiếp tục dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2533/BHXH-BT, trong đó nêu rõ việc tiếp tục dừng đóng vào quỹ hữu trí và tử tuất.

CÔNG VĂN 2533/BHXH-BT

     Đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, gây ra những ảnh hưởng hết sức nặng nề cho nền kinh tế, bên cạnh công tác phối hợp với các đơn vị khác để phòng và chống dịch, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đã có những biện pháp để giảm thiểu gánh nặng cho người lao động trước những tác động và ảnh hưởng của dịch bệnh. Vừa qua cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn 2533/BHXH-BT gửi Bảo hiểm xã hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Công văn 2533-BHXH-BT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
___________

Số: 2533/BHXH-BT
V/v: Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

     

     Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ phiên họp trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2884/LĐTBXH-BHXH ngày 03/8/2020 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tiếp theo Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/4/2020 và Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

     1. Đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

     – Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

     – Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

  2. Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     3. Tổ chức thực hiện:

– Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

– Tiếp tục và duy trì thực hiện thông tin báo cáo theo yêu cầu của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 và Công văn số 1391/BHXH-BT nêu trên.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ: LĐTBXH, TC;

– Tổng Giám đốc (để báo cáo);

– Các Phó Tổng Giám đốc;

– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

– Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đình Liệu

—————-

Công văn 2533-BHXH-BT

     =>>>>> Để xem toàn bộ Công văn 2533-BHXH-BT bạn hãy tải tại đây: Tải công văn Công văn 2533-BHXH-BT

Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về Công văn 2533-BHXH-BTquý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được luật sư tư vấn  hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                       Chuyên viên: Hải Quỳnh