Thủ tục xin được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Các trường hợp xin được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp...trình tự,Thủ tục xin được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp ...hồ sơ xin được gia hạn sử dụng đất

THỦ TỤC XIN ĐƯỢC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Kiến thức cho bạn:

     Trình tự, thủ tục, điều kiện để được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: 

    Khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

1. Các trường hợp xin được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

     Tại điều 126 luật đất đai 2013 quy định về loại đất có thời hạn. Theo đó khi hết thời hạn được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất sẽ được Nhà nước xem xét quyết định gia hạn thời gian sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

      Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

     Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

     Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này (….)

 • Riêng thủ tục xin gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo được quy định tại khoản 48, điều 2, nghị định 01/2017/NĐ- CP (có hiệu lực bắt đầu từ ngày 3/3/2017).
 • Cần lưu ý: Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn (khoản 2, điều 109 luật Đất đai 2013). 

2. Trình tự, thủ tục xin được gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

     Trước khi hết thời hạn sử dụng đất 06 tháng, Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định của pháp luật đất đai (tại điều 74, nghị định 43/2013/NĐ-CP) có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

     Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

 • Hồ sơ chuẩn bị
  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Giấy chứng nhận đã cấp (bản sao có công chứng và bản gốc).
  • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu..hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác của người đứng tên trong giấy chứng nhận.
  • Văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp không trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính)
 • Trình tự thực hiện

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên môi trường cấp quận, huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; tại Sở tài nguyên môi trường đối với tổ chức.

     Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

     Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

     Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án.

     Bước 3: Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường và nhận phiếu hẹn.

     Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

     Lưu ý: Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định

     Bước 4: Nhận kết quả: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chỉnh lý.

 • Riêng trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 74, nghị định 43/2013/NĐ- CP thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

 

     Trân trọng.                                        

      Liên kết tham khảo:

4.7/5 - (3 bình chọn)