Tải mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

Tải mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP

     Mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất 

 

Mu số 17b/TSC-QSDĐ

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:         /……..-……

…….., ngày ……. tháng …… năm …….

 

VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ………….. ngày …/…/……. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………. về việc ban hành Bảng giá đất;

Căn cứ Quyết định số …………….. ngày …/…/………. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………….. về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất;

…………………………. 1thực hiện xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

1. Địa chỉ cơ sở nhà, đất: ………………………………………………………………………….

2. Hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất2: ………………………………………………………

3. Loại đất: …………………………………………………………………………………………….

4. Hình thức sử dụng đất: …………………………………………………………………………

5. Diện tích đất: ………………………………………………………………………………………

6. Giá trị quyền sử dụng đất đã xác định (theo Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất số ……………………….. ngày ………/…/……):………………………………….

7. Giá trị quyền sử dụng đất sau khi điều chỉnh:……………………………………………..

8. Lý do điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất3:……………………………………………….

Văn bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi ……..4, 01 bản lưu tại cơ quan/tổ chức/đơn vị./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

1 Ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất.

2 Ghi cụ thể các hồ sơ pháp lý về đất như: Quyết định giao đất/cho thuê đất/công nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất; các giấy tờ khác liên quan đến quyền sử dụng đất.

3 Ghi theo các trường hợp điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

4 Ghi tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan/tổ chức/đơn vị.

>>> Tải mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.