Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THUÊ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC2 Câu hỏi của bạn về vấn đề thuê […]

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Đánh giá bài viết

THUÊ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Câu hỏi của bạn về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước:

     Việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước được quy định tại Điều 32 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, cụ thể:

2.1 Trường hợp thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

     Cơ quan nhà nước được thuê tài sản phục vụ hoạt động khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà nước không có tài sản để giao theo quy định tại Điều 29 của Luật này và không thuộc trường hợp khoán kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này;
 • Sử dụng tài sản trong thời gian ngắn hoặc sử dụng không thường xuyên;
 • Việc thuê tài sản hiệu quả hơn so với việc đầu tư xây dựng, mua sắm.

2.2 Thẩm quyền quyết định thuê tài sản

 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước

2.3 Hồ sơ đề nghị thuê tài sản

     Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị thuê tài sản gồm:

 • Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính;
 • Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
 • Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính;
 • Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.

2.4 Trình tự quyết định và nội dung của quyết định thuê tài sản

     Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp. Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp việc thuê tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Nội dung chủ yếu của Quyết định thuê tài sản gồm:

 • Tên cơ quan nhà nước được thuê tài sản;
 • Danh mục tài sản được thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí);
 • Phương thức thuê;
 • Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2.5 Việc bố trí dự toán ngân sách nhà nước và tổ chức thực hiện thuê tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Việc tổ chức thực hiện thuê tài sản theo phương thức tập trung được thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.