Quy định về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020

Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020 được quy định tại Quyết định 03/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 9/01/2020

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI GIA LAI 2020

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp: Tôi muốn tách thửa đất tại Gia Lai thì diện tích bao nhiêu là đủ để tách thửa? Mong Luật sư tư vấn và giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020:

     Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất tại Gia Lai. Quyết định này có hiệu lực đã thay đổi một số quy định liên quan đến tách thửa đất tại Gia Lai, cụ thể như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất

     Luật đất đai hiện hành không có quy định về điều kiện tách thửa đất chung. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục tách thửa thường được gắn liền với các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho… Do đó, để được tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện chung khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất;
 • Ngoài ra, các thửa đất hình thành từ việc tách thửa đất phải đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu khi tách thửa đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020

2.2 Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020

2.2.1 Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020 đối với đất ở

    Căn cứ quy định tại Điều 4 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND, diện tích tách thửa đối với đất ở tại Gia Lai được quy định như sau:

Về diện tích tối thiểu:

 • Đối với đất tại các phường, thị trấn:
  • Thửa đất tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới < 20m là 36m2;
  • Thửa đất tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới ≥ 20m là 45m2;
 • Đối với đất tại các xã: 50m2;

Về kích thước cạnh tối thiểu: Thửa đất hình thành sau khi tách thửa có bề rộng tiếp giáp đường giao thông tối thiểu:

 • Đối với đất tại các phường, thị trấn: 4m;
 • Đối với đất tại các xã: 5m;

Lưu ý:

 • Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định trên không tính diện tích đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng;
 • Trường hợp tách thửa mà sau tách thửa có thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý thì diện tích, kích thước được phép tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa theo quy định như trên.
2.2.2 Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai đối với các loại đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp

     Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 5 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND như sau:

Điều 5. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp

1. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu như sau:

a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 300 m2.

b) Trường hợp thửa đất tại xã là 500 m2.

2. Trường hợp tách thửa đất đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ởthì diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. Thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích, kích thước lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quyết định này; trường hợp thửa đất còn lại không đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quyết định này, người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với toàn bộ diện tích thửa đất cần tách thửa.

2.2.3 Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai đối với các loại đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp

     Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND, khi tách thửa đất tại Gia Lai đối với các loại đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu như sau:

 • Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 500 m2.
 • Trường hợp thửa đất tạixã là 1.000 m2.
2.2.4 Diện tích tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Điều 7 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định:

Điều 7. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở thực hiện theo Điều 4 Quyết định này.

     Như vậy, theo quy định trên, khi tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở cũng phải đảm bảo các điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu tương tự như khi tách thửa đất ở, cụ thể:

Về diện tích tối thiểu:

 • Đối với đất tại các phường, thị trấn:
  • Thửa đất tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới < 20m là 36m2;
  • Thửa đất tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới ≥ 20m là 45m2;
 • Đối với đất tại các xã: 50m2;

Về kích thước cạnh tối thiểu: Thửa đất hình thành sau khi tách thửa có bề rộng tiếp giáp đường giao thông tối thiểu:

 • Đối với đất tại các phường, thị trấn: 4m;
 • Đối với đất tại các xã: 5m;
2.2.5  Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai đối với đất có nhiều mục đích sử dụng

Được quy định tại Điều 8 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND như sau:

Điều 8. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất

1. Đối với đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân trong cùng thửa đất ở:

– Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

– Diện tích đất ở của từng thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

2. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất không phải đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở là diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quyết định này.

3. Phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng gắn liền với thửa đất phi nông nghiệpthì được tách thửa cùng với đất phi nông nghiệp mà không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1, Điều 5 và Điều 6 Quyết định này.

Diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020

2.3 Các trường hợp không được phép tách thửa

     Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND các trường hợp không được phép tách thửa đất bao gồm:

 • Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ởnhưng có tranh chấp hoặc quyền sử dụng đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc thửa đất hết thời hạn sử dụng đất.
 • Thửa đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.
 • Phần diện tích đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc thửa đất thuộc danh mục thu hồi đất để thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất khi thực hiện tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới không đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 171 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

2.4 Các trường hợp không áp dụng quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu khi tách thửa đất

     Việc tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo các thửa đất hình thành từ việc tách thửa có diện tích, kích thước không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định. Tuy nhiên, tại tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh có quy định một số trường hợp ngoại lệ không áp dụng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu khi tách thửa đất, đó là các trường hợp:

 • Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tách thửa đất để tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.
 • Tách thửa đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo dự án đầu tư hoặc quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tách thửa đất để phân chia thửa đất theo kết quả hòa giải thành, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, bản án, quyết định giải quyết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Thửa đất đã hình thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, đang sử dụng ổn định, đã được đo đạc thể hiện trên bản đồ địa chính và đủ điều kiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai.
 • Các trường hợp tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
 • Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 • Tách thửa đất để hợp thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng đất.

     Như vậy, từ ngày 9/1/2020, Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai có hiệu lực, theo đó diện tích, kích thước tách thửa đất tại đây có sự thay đổi. Để xác định được diện tích, kích thước khi tách thửa đất, cần xác định đúng mục đích sử dụng đất, vị trí hiện hữu của thửa đất và quy hoạch của thửa đất đó là gì.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất tại Gia Lai 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai