Quy định về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020

Diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020 mới nhất được quy định tại Quyết định 08/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 25/2/2020

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI AN GIANG 2020

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp: Diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020 theo quy định mới nhất là bao nhiêu? Mong Luật sư tư vấn và giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020:

     Tách thửa đất là một thủ tục hành chính về đất đai mà kết quả của thủ tục này là một thửa đất được chia tách thành nhiều thửa khác nhau. Mục đích của việc tách thửa đất thường gắn liền với các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, tặng cho, phân chia tài sản…

     Việc tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng được những điều kiện theo quy định chung và quy định cụ thể của từng địa phương. Cụ thể, diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020 như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất

     Luật đất đai hiện hành không có quy định về điều kiện tách thửa đất chung. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục tách thửa thường được gắn liền với các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho… Do đó, để được tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện chung khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Ngoài ra, các thửa đất hình thành từ việc tách thửa đất phải đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu khi tách thửa đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020

2.2 Diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020

Tại Điều 5 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang quy định:

Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa được quy định như sau: Việc tách thửa đất phải nhằm mục đích thực hiện các quyền của người sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp:

a) Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm: 500 m2.

b) Đất lâm nghiệp: 000 m2.

2. Đối với đất ở:

a) Quy định về diện tích tối thiểu:

– Tại các phường: 35 m2.

– Tại các thị trấn: 40 m2.

– Tại các xã: 45 m2.

b) Ngoài tuân thủ về diện tích tối thiểu quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này, các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp như sau:

– Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét;

– Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.

3. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

a) Trường hợp tách thửa để đầu tư dự án thì diện tích tách thửa theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Phương án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận;

b) Trường hợp tách thửa không để đầu tư dự án thì diện tích được phép tách thửa theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

     Theo đó, diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020 có sự khác biệt giữa các loại đất và vị trí mà thửa đất đó hiện hữu. Cụ thể:

Đối với đất nông nghiệp:

 • Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm: 500 m2.
 • Đất lâm nghiệp: 3.000 m2

Đối với đất ở:

 • Về diện tích tối thiểu:
  • Tại các phường: 35 m2.
  • Tại các thị trấn: 40 m2.
  • Tại các xã: 45 m2.
 • Về kích thước cạnh tối thiểu và tiếp giáp đường: Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa ngoài việc phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu còn cần phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và có kích thước cạnh đảm bảo điều kiện:
  • Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét;
  • Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

 • Trường hợp tách thửa để đầu tư dự án thì diện tích tách thửa theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Phương án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận;
 • Trường hợp tách thửa không để đầu tư dự án thì diện tích được phép tách thửa theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020

2.3 Các trường hợp đặc biệt khi tách thửa đất tại An Giang 2020

     Tại Điều 7 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định các trường hợp đặc biệt khi tách thửa đất tại An Giang 2020 như sau:

2.3.1 Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp thì chỉ áp dụng điều kiện tách thửa đối với phần diện tích chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, không áp dụng cho phần diện tích đất nông nghiệp.

2.3.2 Đối với đất nông nghiệp gắn liền với đất ở (đất ở + đất trồng cây lâu năm, đất ở + đất trồng cây lâu năm khác, đất ở + đất ao,…) thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo điều kiện tách thửa tại Điểm a và b, Khoản 2, Điều 5 Quy định này, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng điều kiện tách thửa.

2.3.3 Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhà ở ổn định xin tách phần diện tích đất ở đã có nhà ở và phần diện tích đất trống thành hai thửa riêng biệt thì phần diện tích đất trống phải đảm bảo điều kiện tách thửa tại Điểm a và b, Khoản 2 Điều 5 Quy định này.

2.3.4 Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở xin tách riêng từng phần diện tích đất ở đã có nhà ở thì được tách thửa theo diện tích nhà ở.

2.3.5 Trường hợp tách thửa để giải quyết tranh chấp đất đai, thi hành án dân sự mà trên thửa đất đó có phần diện tích đất có mồ mả, từ đường, nhà thờ họ… để lại cho chủ sử dụng đất, mà phần diện tích đất này nhỏ hơn diện tích tối thiểu tại Điều 5 của Quy định này thì vẫn được tách thửa.

2.3.6 Trường hợp thửa đất xin tách thửa không tiếp giáp đường giao thông mà tiếp giáp với thửa đất khác là đất ở, đất phi nông nghiệp tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông thì được phép tách thửa khi thỏa các điều kiện sau:

 • Có văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất liền kề đang tiếp giáp với đường giao thông về việc cho đi nhờ trên đất được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và có đăng ký về quyền sử dụng hạn chế đối với phần đất cho đi nhờ này theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai.
 • Phần diện tích đi nhờ này đã được cải tạo thành đường giao thông, đảm bảo cho việc đi lại, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

2.3.7 Trường hợp tách thửa đất thành thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa tại Điều 5 của Quy định này đồng thời với việc xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

2.3.8 Trường hợp thửa đất đã cho phép chuyển mục đích sang đất ở mà đã cắt trừ phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang lộ giới, hành lang sông rạch không cho chuyển mục đích, nếu phần diện tích đất ở đã cho phép chuyển mục đích đủ điều kiện tách thửa theo Quy định này thì phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang lộ giới, hành lang sông rạch được phép tách thửa theo thửa đất ở.

2.3.9 Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đã hình thành từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật đất đai.

     Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự ý tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.

2.3.10 Đối với các thửa đất xin tách thửa chưa phù hợp với các điều kiện theo Điều 5 Quy định này nhưng do vị trí, hình thể đặc biệt và việc xin tách thửa phù hợp với tình hình sử dụng đất, tập quán sản xuất tại từng khu vực, đảm bảo hạ tầng đồng bộ sử dụng đất hiệu quả Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét từng trường hợp cụ thể, có ý kiến bằng văn bản để địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện.

     Tóm lại, việc tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm điều kiện chung để thực hiện các quyền của người sử dụng đất (khi tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho…) và điều kiện cụ thể về diện tích và kích thước tối thiểu của các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa. Tuy nhiên, tại An Giang, ngoài quy định về diện tích, kích thước tối thiểu của các thửa đất hình thành khi tách thửa, UBND tỉnh còn quy định các trường hợp đặc biệt không phải áp dụng điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu khi tách thửa đất. Do vậy, khi xem xét các điều kiện để tách thửa đất, ngoài việc xác định mục đích sử dụng đất, vị trí thửa đất hiện hữu, còn cần xác định xem đây có phải trường hợp đặc biệt hay không.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất tại An Giang 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai