Quy định về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020

Diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020 được quy định tại Quyết định 22/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 8/6/2020

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI 2020

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp: Diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020 theo quy định mới nhất là bao nhiêu? Mong Luật sư tư vấn và giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020:

     Tách thửa đất là thủ tục hành chính về đất đai mà kết quả của thủ tục này là một thửa đất được chia tách thành nhiều thửa khác nhau. Mục đích của việc tách thửa đất thường gắn liền với các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, tặng cho, phân chia tài sản…

     Để được tách thửa đất cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định chung và quy định cụ thể của từng địa phương, đặc biệt là điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định phù hợp với từng địa phương.

     Tại Đồng Nai, điều kiện, diện tích tách thửa đất 2020 được quy định như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất

     Luật đất đai hiện hành không có quy định về điều kiện tách thửa đất chung. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục tách thửa thường được gắn liền với các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho… Do đó, để được tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện chung khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Ngoài ra, các thửa đất hình thành từ việc tách thửa đất phải đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu khi tách thửa đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020

2.2 Diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020

2.2.1 Diện tích tách thửa đối với đất ở tại Đồng Nai 2020

     Tại Điều 3 Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu đối với đất ở tại Đồng Nai như sau:

Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với loại đất ở

1. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa

a) Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60 m2(sáu mươi mét vuông).

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 5 m (năm mét);

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19 m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

b) Đất ở tại nông thôn là 80 m2(tám mươi mét vuông) và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

c) Diện tích tối thiểu thửa đất quy định tại các điểm a và điểm b khoản này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

2. Đối với các dự án trong khu dân cư việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, diện tích tách thửa đối với đất ở tại Đồng Nai được quy định theo từng khu vực, cụ thể:

Đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa):

 • Diện tích tối thiểu: 60m2
 • Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 5 m (năm mét);
 • Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19 m (mười chín mét) phải lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).

Đối với đất ở tại nông thôn:

 • Diện tích tối thiểu: 80m2;
 • Cạnh tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m;

Lưu ý: Diện tích tối thiểu thửa đất quy định tại các điểm a và điểm b khoản này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

     Ngoài ra, đối với các dự án trong khu dân cư việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.2.2 Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Đồng Nai 2020

     Tương tự như quy định về diện tích tách thửa đối với đất ở, diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Đồng Nai cũng được quy định theo từng khu vực thửa đất hiện hữu.

     Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Quyết định 22/2020/QĐ-UBND, diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp như sau:

 • Đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa): 500m2;
 • Đối với đất nông nghiệp tại nông thôn: 1000m2.
2.2.3 Diện tích tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại Đồng Nai 2020

Điều 5 Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định:

Điều 5. Diện tích tối thiểu đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này, trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Như vậy, theo quy định trên, khi tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu sau khi tách thửa được áp dụng tương tự như diện tích và kích thước tối thiểu đối với đất ở được trình bày tại mục 2.2.1.

     Đối với trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020

2.3 Các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích tách thửa

     Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh nơi có đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt không yêu cầu áp dụng quy định về diện tích và kích thước. Cụ thể, tại Đồng Nai các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích và kích thước tách thửa bao gồm:

 • Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tách thửa đất trong các dự án đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao công nghệ sinh học, khu công nông nghiệp;
 • Tách thửa đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thửa đất đã hình thành hoặc đã chia tách từ trước ngày 29 tháng 8 năm 2008 và hiện đang sử dụng ổn định, đã được đo đạc thể hiện trên bản đồ địa chính và đủ điều kiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai;
 • Tách thửa đất để phân chia thửa đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai; bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương;
 • Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Tách thửa đất để hợp thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng đất.

2.4 Thủ tục tách thửa đất tại Đồng Nai

     Căn cứ quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thủ tục tách thửa đất được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ.

Hồ sơ tách thửa đất được quy định tại Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa để chuyển quyền;
 • Giấy tờ tùy thân của các bên: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…;
 • Bản đo vẽ.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Đối với trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Như vậy, đối với các trường hợp đủ điều kiện tách thửa đất theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai thì thủ tục tách thửa được thực hiện theo trình tự các bước như trên.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất tại Đồng Nai 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai