Người sử dụng lao động không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào?

Người sử dụng lao động không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào: Em đi làm tại quán ăn không có hợp đồng. Bị chủ quán cho nghỉ việc....

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO?

 

Câu hỏi của bạn:

   Em đi làm tại quán ăn không có hợp đồng. Bị chủ quán cho nghỉ việc và hẹn 2 tháng sau đến lấy lương và em đến nhưng lại bị nói là 1 tháng sau và tiếp là nói không trả, vậy quán ăn không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào ạ?

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn người sử dụng lao động không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào?

 Người sử dụng lao động không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào?

  1. Quy định pháp luật về thanh toán tiền lương của người sử dụng lao động.

  Căn cứ theo điều 94, 95 và 96 Bộ luật lao động 2012 quy định:

  Điều 94. Hình thức trả lương

“1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.”

  Điều 95. Kỳ hạn trả lương

“1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.”

  Điều 96. Nguyên tắc trả lương

“Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

    Vậy căn cứ theo quy định trên người sử dụng lao động cần phải trả lương cho người lao động đầy đủ và đúng thời hạn, không được chậm quá 1 tháng so với thời hạn trả lương. Theo như bạn trình bày, bạn và chủ quán không ký hợp đồng, nhưng bạn đã làm việc ở đây một thời gian, thì coi như giữa 2 bên đã xác lập quan hệ lao động theo pháp luật lao động. Vậy việc thanh toán tiền lương sẽ từ pháp luật lao động để làm căn cứ.

không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào

Không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào

   Theo điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định: 

   Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

    Vậy trong thời hạn 7 ngày hoặc trường hợp đặc biệt muộn nhất là 30 ngày, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của hai bên. Vậy việc chủ quán bên bạn trả lời hẹn sau 2 tháng đến lấy lương đã không đúng với quy định pháp luật, và việc không thanh toán tiền lương cho bạn đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động và chủ quán bên bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Chủ quán không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào? Bạn có thể căn cứ theo nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề này.

  2. Không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào?

   Căn cứ theo khoản 4 điều 1 nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động:

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động 

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; 

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. “

    Vậy trong trường hợp của bạn, chủ quán không ký hợp đồng lao động cho bạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài ra, khi chủ quán không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào, chủ quán bạn sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm này, cụ thể căn cứ theo khoản 10 điều 1 Nghị định 88/2015 quy định:

   10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

Điều 13. Vi phạm quy định về tiền lương 

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; 

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; 

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. “

    Nếu như chủ quán không thanh toán tiền lương, bạn có thể lấy đó làm căn cứ khiếu nại đến phòng lao động thương binh và xã hội tại nơi chủ quán có trụ sở, để thanh tra phòng lao động thương binh xã hội giải quyết và lấy lại quyền lợi cho bạn.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

    Trên đây là bài viết người sử dụng lao động không thanh toán tiền lương thì xử lý thế nào? Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo