Cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh: Cải chính giấy khai sinh...thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch...Thủ tục cải chính hộ tịch...

CÁCH GHI NƠI SINH TRONG GIẤY KHAI SINH

Câu hỏi của bạn:

       Con tôi sinh ngày 26/06/2017, sinh tại Bệnh viện Bưu Điện, Định Công, Hà Nội. Khi bệnh viện viết giấy chứng sinh chỉ ghi nơi sinh tại Bệnh viện Bưu Điện nên giấy khai sinh của cháu cũng ghi theo đó. Tôi muốn hỏi nếu trong giấy khai sinh không ghi rõ Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội có sao không ạ? Xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nội dung cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh để đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh

     Khoản 3 Điều 31 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về cách ghi nơi sinh trong Giấy khai sinh như sau:

3. Mục Nơi sinh được ghi như sau:

a) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) thì ghi tên cơ sở y tế và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

b) Trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế, bao gồm trường hợp sinh tại nhà, sinh trên phương tiện giao thông, trên đường, trong trại tạm giam, trại giam hoặc tại địa điểm khác thì ghi địa danh hành chính thực tế, nơi trẻ em sinh ra (ghi đủ 3 cấp đơn vị hành chính).

c) Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì Nơi sinh được ghi theo tên thành phố và tên quốc gia, nơi trẻ em được sinh ra; trường hợp trẻ em sinh ra tại quốc gia liên bang thì ghi tên thành phố, tên tiểu bang và tên quốc gia đó.

d) Trường hợp đăng ký lại khai sinh mà không xác định được đầy đủ thông tin về nơi sinh thì mục Nơi sinh ghi cấp tỉnh nếu sinh tại Việt Nam hoặc tên quốc gia nếu sinh ở nước ngoài (ví dụ: tỉnh Vĩnh Phúc hoặc Hoa Kỳ).

     Trong trường hợp của bạn, con của bạn được sinh tại cơ sở y tế là Bệnh viện Bưu Điện thì khi ghi vào giấy khai sinh phải ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi có cơ sở y tế đó. Như vậy, đúng theo quy định của pháp luật thì nơi sinh của con bạn ghi trong giấy khai sinh phải là “Bệnh viện Bưu Điện, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội”. Mà hiện tại giấy khai sinh của con bạn ghi nơi sinh “Bệnh viện Bưu Điện” là không đúng quy định của pháp luật. Đây là do lỗi của cơ quan đăng ký hộ tịch nên bạn cần phải cải chính lại giấy khai sinh cho con bạn. 

Cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh

2. Cải chính giấy khai sinh

     Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Hiện nay, để thực hiện cải chính giấy khai sinh, người có yêu cầu cần phải thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước và điền vào mẫu đơn xin cải chính hộ tịch. Đối với mẫu tờ khai này được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Hộ tịch và Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

                        Kính gửi: (1) …………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:

…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ……………………………………………………………..

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………..

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: ……….

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký (5)  ………………………………………………………………………………………………

tại…………………………………………………………………………………………………………………

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:………………………….

Nội dung(6)…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không ; số lượng:………..bản(7).

 Làm tại: …………………… , ngày …  tháng …  năm …….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

       
 

Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 

…………………………….

 

 

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 

 

…………………………….              …………………………….

 

3. Thủ tục cải cách giấy khai sinh

     Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc… cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi…”

a. Hồ sơ cải chính hộ tịch bao gồm

  • Phiếu đề nghị  đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc( nộp tờ khai theo mẫu quy định);
  • Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
  • Bản chính hoặc bản sao chứng minh thư nhân dân photo có chứng thực của bố, mẹ (trường hợp sửa lại tên bố, mẹ trong giấy khai sinh).
  • Giấy tờ chứng minh khác chứng minh cho việc xác định lại dân tộc.

     Trong trường hợp của bạn, khi bạn cải chính lại nơi sinh của con bạn thì bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

  • Phiếu đề nghị  đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc( nộp tờ khai theo mẫu quy định);
  • Bản chính Giấy khai sinh của người cần cải chính hộ tịch.

b. Thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch

  • Bạn sẽ nộp nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ liên quan như trên cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định củ pháp luật, nếu thấy việc cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và bạn ký vào Sổ hộ tịch rồi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho bạn.

     Trường hợp cải chính hộ tịch của bạn có liên quan đến Giấy khai sinh thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

     Trường hợp bạn đăng ký cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.