Tải quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về công tác thi đua, khen thưởng. Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn...

     QUYẾT ĐỊNH 09/2020/QĐ-UBND

      Ngày 28/04/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn, thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; hiệp y khen thưởng; quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng; tôn vinh danh hiệu và các giải thưởng, tổ chức trao thưởng; thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân về thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 09/2020/-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 941/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định thay thế Quyết định ban hành kèm theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2020 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội và số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban TĐKT TW;
– Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
– Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Thường trực: TU, HĐND TP;
– Đoàn ĐBQH Hà Nội;
– Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP;
– VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND TP;
– VPUB: CVP, NC, TKBT, THCB;
– Cổng Giao tiếp ĐT Thành phố;
– Ban TĐKT TP;
– Lưu: VT; NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn, thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; hiệp y khen thưởng; quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng; tôn vinh danh hiệu và các giải thưởng, tổ chức trao thưởng; thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân về thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định tại quy định này được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

…………………….

> quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định 09/2020/QĐ-UBNDquý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                       Chuyên viên: Hoài Thương