Luật thi đua khen thưởng 2022

Luật thi đua khen thưởng 2022 vẫn được áp dụng theo luật thi đua khen thưởng 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022

1. Hiệu lực của Luật thi đua khen thưởng 2022

     Ngày 26/11/2003 tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH.

     Ngày 01/7/2004 Luật thi đua khen thưởng 2003 chính thức có hiệu lực thi hành và được áp dụng trên thực tế. Đến nay, Luật này vẫn còn hiệu lực và chưa bị thay thế bởi văn bản khác. Do đó, Luật thi đua khen thưởng 2022 vẫn được áp dụng Luật thi đua, khen thưởng 2003.

     Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Luật này đã trải qua hai lần sửa đổi, bổ sung đó là Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2005 và Luật thi đua khen thưởng sửa đổi 2013.

2. Nội dung Luật thi đua khen thưởng 2022

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Luật số: 39/2013/QH13

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 32/2009/QH12,

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4

     Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng đối ngoại.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5

     Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3 vào Điều 6 như sau:

     “2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

     a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

     b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;

     c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

     d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

     3. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21

     Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

     “2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24

     1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

     a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

     b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn  kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

     c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

     d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

     2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

     3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

     a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

     b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 như sau:

     “2. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3, khoản 4 vào Điều 31 như sau:

     “2. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà trường, cơ sở giáo dục quy định.

     3. Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

     4. Việc quy định các danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều này phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.”

      Bạn có thể tải luật thi đua khen thưởng 2022 tại đây:

>>>  Luật thi đua khen thưởng

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về luật thi đua khen thưởng 2022 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.