Trợ cấp khi tinh giản biên chế hiện nay – Luật Toàn Quốc

Trợ cấp khi tinh giản biên chế hiện nay – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Trợ cấp khi tinh giản biên chế2 Câu hỏi về trợ cấp khi tinh giản biên chế: 3 Câu trả lời về trợ cấp khi tinh giản biên chế3.1 1. Cơ sở pháp lý về trợ cấp […]

Trợ cấp khi tinh giản biên chế hiện nay – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

Trợ cấp khi tinh giản biên chế

Câu hỏi về trợ cấp khi tinh giản biên chế

     Xin chào luật gia toàn quốc

     Tôi có câu hỏi nhờ luật gia tư vấn giùm.

     Tôi ở B, là một nhân viên văn phòng vào làm ở ngành giáo dục từ ngày 01/10/2007 đến tháng 01/04/2008 tôi được biên chế chính thức. Theo nghị quyết trung ương 6 và nghị quyết 03/NQ-UBND tỉnh b chúng tôi thuộc diện tinh giản kể từ ngày 01/01/2019.

      Vậy cho tôi hỏi tôi được hưởng những khoản trợ cấp nào, và khi nào thì các chế độ đó tôi nhận được.

Câu trả lời về trợ cấp khi tinh giản biên chế

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trợ cấp khi tinh giản biên chế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trợ cấp khi tinh giản biên chế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về trợ cấp khi tinh giản biên chế

2. Nội dung tư vấn về trợ cấp khi tinh giản biên chế

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn muốn chúng tôi tư vấn về những khoản hỗ trợ được nhận khi tiến hành tinh giản biên chế. Do bạn không đề cập rõ hiện nay bạn bao nhiêu tuổi, số năm tham gia bảo hiểm xã hội, nên căn cứ trên câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Chính sách về hưu trước tuổi

     Về hưu trước tuổi là chính sách dành cho những người làm việc khi đã có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đáp ứng đủ độ tuổi nhất định theo quy định của luật được về hưu sớm. Do bạn làm nhân viên văn phòng thông thường, vì thế bạn cần phải đáp ứng những điều kiện tại khoản 2 và khoản 4 điều 9 nghị định 108/2014/NĐ-CP:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

     Điểm a, c khoản 1 Điều này ghi nhận như sau:

“a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.”

     Như vậy, nếu như bạn đã đủ 50 đến đủ 53 tuổi đối với nữ, đủ 55 đến đủ 58 với nam và đã đóng được tối thiểu 20 năm bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được nghỉ hưu mà không bị trừ tỉ lệ phần trăm lương hưu do về hưu trước tuổi, được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (55 với nữ, 60 với nam) và trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. 

     Cần lưu ý, tiền lương được nhận ở đây được tính theo khoản 2 điều 12 nghị định 108/2014, là tiền lương bình quân của tiền lương tháng thực lĩnh 5 năm cuối trước khi tinh giản:

“2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác”

      Trong trường hợp bạn trên 58 đến dưới 60 với nam, trên 53 đến dưới 55 với nữ thì bạn sẽ được nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỉ lệ lương hưu.

Trợ cấp khi tinh giản biên chế

Trợ cấp khi tinh giản biên chế

2.2. Chính sách thôi việc

     Trong trường hợp bạn chưa đủ điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi, bạn có thể sẽ được áp dụng chính sách thôi việc được quy định tại điều 10 nhị định 108/2013/NĐ-CP:

“1. Chính sách thôi việc ngay Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

2. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

a) Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

b) Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

c) Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

d) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

đ) Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.”

     Nếu như bạn dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi thì bạn sẽ được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm cũng như trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. 

     Còn trong trường hợp bạn dưới 45 tuổi, có trách nhiệm kỷ luật, ý thức làm việc nhưng do vị trí công việc đang làm không phù hợp nên có nguyện vọng thôi việc, được cơ quan tạo điều kiện đưa đi học nghề trước khi tìm việc làm mới thì được hưởng các chế độ sau:

  • Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng
  • Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề
  • Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm
  • Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội

     Kết luận: Như vậy, khi bạn vào diện tinh giản biên chế, bạn cần căn cứ vào độ tuổi của mình cũng như số năm tham gia bảo hiểm xã hội để xác định xem bản thân thuộc diện về hưu trước tuổi hay được hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm việc làm. Tùy từng chế độ mà bạn sẽ được nhận từng khoản trợ cấp khác nhau. Thời điểm nhận trợ cấp phụ thuộc vào từng đơn vị, thông thường bạn sẽ được nhận khi chấm dứt công việc ở đơn vị.

     Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Trợ cấp khi tinh giản biên chế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Ngọc Linh