Quy định về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Quy định về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng năm 2020 và giải quyết khi người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

Câu hỏi của bạn về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng:

     Xin chào Luật sư, tôi muốn hỏi hiện nay tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng tháng này tôi nhận được quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của trung tâm dịch vụ việc làm do tôi không đi thông báo tìm kiếm việc làm tháng này. Tôi muốn hỏi việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng có phải bắt buộc không? Tôi vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp làm thế nào để tôi tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

2. Nội dung tư vấn về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

     Bạn đang muốn biết về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng như sau:

2.1. Trách nhiệm của người lao động về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng 

     Điều 52 Luật việc làm 2013 quy định về thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng như sau:

Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

     Việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng tại quy định trên được hướng dẫn cụ thể tai Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

 • Trong thời gian bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải có trách nhiệm trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo thông tư này.
 •  Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
  • a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;
  • b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • c) Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;
  • d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;
  • đ) Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp tại các Điểm b, c, d, đ  thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.
 • Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
  • a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
  • d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện
 •  Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:
  • a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;
  • b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo.

Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

2.2. Trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật việc làm 2013 như sau:

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

    Như vậy, bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bạn không thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng cho trung tâm dịch vụ việc làm. Trong đó, trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được hướng dẫn cụ thể tại Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

 • Hàng tháng người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Sau đó, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ gửi quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp cho  Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động và 1 bản cho người lao động.

Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

2.3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

    Để tiếp tục hưởng trợ câp thất nghiệp bạn cần tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật việc làm 2013 như sau:

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

      Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu muốn tiếp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng. Quy định về tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được hướng dẫn cụ thể tại Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

 • Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
 • Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
 • Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

     Kết luận: Như vậy, trong thời gian bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng bạn phải thông báo tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cho nên tháng này bạn không thông báo tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch việc làm thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, bạn vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu muốn tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo tìm kiếm việc làm hàng thángquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                        Chuyên viên: Nguyễn Ngọc