Mức hưởng thai sản cho nam giới 2020

Chào luật sư, cho tôi hỏi về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020. Em gái tôi đang có thai và dự sinh đầu năm 2020, và chồng của em gái tôi đang tham gia...

MỨC HƯỞNG THAI SẢN CHO NAM GIỚI 2020

Câu hỏi của bạn về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020:

     Chào luật sư, cho tôi hỏi về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020. Em gái tôi đang có thai và dự sinh đầu năm 2020, và chồng của em gái tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội. Luật sư tư vấn giúp tôi ạ, tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020:

2. Nội dung tư vấn về mức hưởng thai sản cho nam giới 2020:

     Bạn đang muốn được tư vấn về chế độ thai sản dành cho chồng của em gái bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội và không cung cấp rõ là hiện tại em gái bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội hay không. Trong trường hợp này chồng của em gái bạn đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản cho nam giới. Vì vậy thời gian nghỉ và mức hưởng sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết dưới đây như sau:

2.1, Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản cho nam giới 2020:

     Tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

     Như vậy, tùy vào phương thức em gái bạn sinh thường hay sinh phẫu thuật, sinh một hay sinh đôi mà chồng của em gái bạn được hưởng số ngày nghỉ tương ứng như trên đã nêu.

Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới 2020

Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới 2020

2.2, Mức hưởng chế độ trong thời gian nghỉ:

     Tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

     Như vậy, mức hưởng =  100% X  (Mức bình quân tiền lương : 24)  X  Số ngày được nghỉ. Cũng căn cứ vào số ngày mà chồng của em gái bạn được nghỉ mà mức hưởng sẽ tương ứng.

     Đối với trường hợp em gái bạn không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng của em gái bạn được trợ cấp một lần khi sinh con, mức trợ cấp được quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

     Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

     Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

     Như vậy, mức trợ cấp một lần cho chồng của em gái bạn bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. 

=> Kết luận tư vấn:

     Trường hợp chồng của em gái bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con thì sẽ được nghỉ tối thiểu là 05 ngày làm việc, trường hợp sinh phẫu thuật hay sinh đôi thì thời gian nghỉ sẽ được tăng thêm. Hơn nữa, trong thời gian chồng của em gái bạn nghỉ việc thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản tương ứng với số ngày làm việc như đã được nghỉ theo trường hợp như trên. Trường hợp em gái bạn không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng của em gái bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Mức hưởng thai sản cho nam giới 2020 , quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang