Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn:

     Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất:

1. Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất

     Được quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật đất đai 2013, hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

1.1 Hình thức

     Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

     Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.2 Nội dung

     Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

1.3 Thời gian

     Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến.

2. Hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện

Được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hồ sơ gồm có:

  • Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  • Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Việc lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

     Được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

  • Bộ Quốc phòng, Bộ công an gửi hồ sơ lấy ý kiến về dự thảo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm góp ý kiến và gửi về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

    Để được tư vấn chi tiết về lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.
          

Liên kết tham khảo: