Tải về nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Tải về nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND, phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 03/2017/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU, MIỄN, GIẢM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

     1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng:

– Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí.

– Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật phí và lệ phí.

– Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

     2. Danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu đối với các khoản phí:

a) Danh mục:

– Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

– Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

– Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh.

+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

+ Phí thư viện.

– Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

+ Phí bảo vệ môi trường: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Phí khai thác, sử dụng nguồn nước, gồm: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất); phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Phí thuộc lĩnh vực tư pháp:

+ Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển; giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

b) Mức thu:

– Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (Chi tiết Phụ lục I đính kèm).

– Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (Chi tiết Phụ lục II đính kèm).

– Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (Chi tiết Phụ lục III đính kèm).

– Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Chi tiết Phụ lục IV đính kèm).

– Phí thuộc lĩnh vực tư pháp (Chi tiết Phụ lục V đính kèm).

c) Tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu (Chi tiết Phụ lục VII đính kèm).

     3. Danh mục, mức thu các khoản lệ phí:

a) Danh mục:

– Lệ phí đăng ký cư trú.

– Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

– Lệ phí hộ tịch.

– Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

– Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

– Lệ phí đăng ký kinh doanh.

b) Mức thu (Chi tiết Phụ lục VI đính kèm).

 …..

     Tải toàn bộ nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND: nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về lĩnh vực đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.