Quyết định 66/2018/QĐ-UBND tỉnh Long An về tách thửa đất

Quyết định 66/2018/QĐ-UBND tỉnh Long An về tách thửa đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 66/2018/QĐ-UBND2      Quyết định 66/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 20182.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 VỀ VIỆC […]

Quyết định 66/2018/QĐ-UBND tỉnh Long An về tách thửa đất
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 66/2018/QĐ-UBND

     Quyết định 66/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 66/2018/QĐ-UBND: Quy định này quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 66/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Điều 93 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 975/TTr-STNMT ngày 07/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018 và thay thế Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
– Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
– TT.UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
– CT, PCT.UBND tỉnh;
– TT.Công báo, Website Long An;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Phòng: THKSTTHC, KT, VHXH;
– Ban NC-TCD;
– Lưu: VT, Quoc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

                                 Trần Văn Cần

……………………………………………………………………………………………………..

>>> Tải Quyết định 66/2018/QĐ-UBND tỉnh Long An về tách thửa đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 66/2018/QĐ-UBND tỉnh Long An về tách thửa đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai