Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ởĐánh giá bài viết      VĂN BẢN CÔNG NHẬN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở      Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại Phụ lục số 06 ban […]

Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
Đánh giá bài viết

     VĂN BẢN CÔNG NHẬN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở

     Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

UBND tỉnh, thành phố
……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………
Vv: công nhận chủ đầu tư.

………, ngày ….. tháng …… năm …..

 

                  Kính gửi: ……………………………………………………….……………………

– Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

– Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

– Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số……..hoặc đề nghị của cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá (đối với trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là UBND cấp tỉnh) kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

UBND tỉnh, thành phố ………….. công nhận (tên nhà đầu tư)…………..được làm chủ đầu tư dự án (tên dự án) …………….

Văn bản công nhận này có hiệu lực trong……, kể từ ngày ký văn bản. Quá thời hạn này mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan.

Đề nghị ………………. (ghi tên nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Sở Xây dựng;
– Lưu….

TM. UBND………
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai