Tải mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất của cơ quan thuế

Tải mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Miễn giảm tiền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với các trường hợp gia đình có điều kiện khó...

Mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BTC

Cục Thuế:………………
Chi cục Thuế:…………
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …………./QĐ-………..

………., ngày…….. tháng ……. năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất đối với …(tên tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân)….

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

     Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;

     Căn cứ Quyết định số ….. ngày ….. tháng ….. năm …. của ………………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

     Căn cứ văn bản (đơn) đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất số …… ngày … tháng… năm… kèm theo hồ sơ về đất ….;

     Theo đề nghị của ……;

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Miễn (giảm) tiền sử dụng đất cho …..(tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…… tại địa chỉ khu đất …. có diện tích……..m2 đất, với tổng số tiền sử dụng đất được miễn (giảm) là: ……………………………………..đồng (Bằng chữ: …………………………………………………), trong đó:

     Lý do được miễn (giảm) tiền sử dụng đất:

     Điều 2. Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; số tiền sử dụng đất được ghi tại Quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

…(Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…, …(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất

Mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất

     Trên đây là mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Tải mẫu 02 về miễn giảm tiền sử dụng đất

     Trên đây là mẫu 02 về việc miễn giảm tiền sử dụng đất. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của mẫu số 01 thông báo nộp tiền sử dụng đất, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.