Tải Khung giá các loại rừng tại Hà Nội

Ngày 26 tháng 03 năm 2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng tại Hà Nội

KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TẠI HÀ NỘI

     Ngày 26 tháng 03 năm 2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

     Quyết định 06/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 06 tháng 04 năm 2020;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 06/2020/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 74/TTr-SNN ngày 06/3/2020 và Tờ trình s 490/TTr-SNN ngày 26/12/2019 về việc Ban hành qui định khung giá các loại rừng trên địa bàn thành ph Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn; Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội; Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ – Đặc dụng Hà Nội; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Bộ Tài chính;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các PCT UBND Thành phố;
– Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
– Các Sở: TP, QHKT, XD;
– VPUB: Các PCVP, KT, ĐT, TKBT, KSTTHC,
– Trung tâm THCB, Cổng GTĐT TP;
– Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                               Nguyễn Văn Sửu

………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Khung giá các loại rừng tại Hà Nội

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Khung giá các loại rừng tại Hà Nội quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai