Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2020 đối với tổ chức

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2020 đối với tổ chức sử dụng đất được quy định tại Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố, cụ thể:

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI HÀ NỘI NĂM 2020

     Ngày 02 tháng 03 năm 2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đối với tổ chức sử dụng đất;

     Quyết định 03/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ 12 tháng 03 năm 2020, do đó, hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2020 được áp dụng theo quy định này và chỉ được áp dụng từ thời điểm Quyết định có hiệu lực;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2020:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG HỆ SỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀM CĂN CỨ TÍNH: THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ; THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI BÁN LẠI NHÀ Ở XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 và số 123/2017/NĐ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014;

Căn cứ văn bản số 28/HĐND-KTNS ngày 24/02/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố;

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 8766/TTrLN: STC-SXD-STN&MT-CT ngày 25/12/2019 về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất và xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ: Tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, cụ thể như sau:

– Đối với thửa đất tại 04 quận nội thành cũ: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng: Hệ số K = 2,1.

– Đối với thửa đất tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ: Hệ số K = 1,9;

– Đối với thửa đất tại các quận còn lại: Hệ số K = 1,75.

– Đối với thửa đất tại các xã khu vực giáp ranh quận; thị trấn thuộc các huyện (trừ thị trấn của các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ); các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,4.

– Đối với thửa đất tại các xã còn lại thuộc các huyện; các xã của thị xã Sơn Tây; thị trấn của các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ: Hệ số K = 1,2.

…………………………………………………………………………..

>>> Tải Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2020 đối với tổ chức sử dụng đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2020 đối với tổ chức sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai