Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không?

Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định pháp luật

SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VƯỢT HẠN MỨC CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

Kiến thức của bạn:

     Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường không:

      Khoản 9 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

     Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 77 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

     “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

     a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

     b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

     c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường

Đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

     “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi đất.

     2. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai thì chỉ được bồi thường đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.”

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, việc bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức được xác định trong các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức do được giao, được công nhận quyền sử dụng đất, khi thu hồi không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trường hợp 2: diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật nếu đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi.

Trường hợp 3: diện tích đất nông nghiệp sử dụng do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận thì chỉ được bồi thường về đất đối với diện tích đất trong hạn mức, phần diện tích đất vượt hạn mức không được bồi thường về đất nhưng được xem xét hỗ trợ.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về việc sử dụng đất nông nghiệpquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.