Quyết định 539/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất

Quyết định 539/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại thái bình do UBND tỉnh ban hành ngày 19/2/2020

QUYẾT ĐỊNH 539/2020/QĐ-UBND

     Ngày 19 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

     Quyết định 539/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành;

     Dưới đây là nội dung Quyết định 539/200/QĐ-UBND:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 539/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định Chính phủ: số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 67/TTr-STNMT ngày 11/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

– Đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,20.

– Đất nông nghiệp tại các khu vực còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,00.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;

– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– LĐ VPĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu VT, KTTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

                               Đặng Trọng Thăng

………………………………………………………………..

>>> Tải Quyết định 539/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp tại Thái Bình

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 539/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp tại Thái Bình quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai