Tải quyết định 4764/2016 QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải quyết định 4764/2016 QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 4764/2016 QĐ-UBND TỈNH THANH HÓA1.1 QUYẾT ĐỊNH1.2 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, […]

Tải quyết định 4764/2016 QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 4764/2016 QĐ-UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4764/2016/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/201của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII kỳ họp thứ 2 về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phílệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; với các nội dung chính như sau:

I. VỀ PHÍ

1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đu dòng, vưn giống cây lâm nghiệp, rừng giống(đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hin):

a) Đối tượng chịu phí; Là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu đăng ký bình tuyển, công nhận cây mẹ cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống được cơ quan có chức năng cung cấp dịch vụ bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rng giống phải nộp phí.

b) Mức thu:

STT

Nội dung thu

Đơn v tính

Mức thu

1

Bình tuyển, công nhận cây mẹ

đ/cây

450.000

2

Bình tuyển, công nhận cây đdòng

đ/cây

1.000.000

3

Bình tuyn, công nhận vườn ging cây lâm nghiệp, rừng giống

đ/vườn ging, rừng giống

2.750.000

c) Phương thức nộp phí: Đối tượng chịu phí phải nộp một lần toàn bộ số tiền phí khi nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc.

Bạn có thể tải quyết định 4764/2016 QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa theo đường link dưới đây:

     >>> Tải quyết định 4764/2016 QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về lĩnh vực đất đai, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.