Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú YênĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 42/2014/QĐ-UBND2      Quyết định 42/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2014;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN […]

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 42/2014/QĐ-UBND

     Quyết định 42/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2014;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 42/2014/QĐ-UBND: Quy định này quy định diện tích, kích thước thửa đất tối thiểu của các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất (sau đây gọi là diện tích, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa).

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 42/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH, KÍCH THƯỚC CẠNH THỬA ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 365/TTr-STNMT ngày 28/10/2014), Báo thẩm định số 141/BC-STP ngày 21/10/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2014 và thay thế Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

                                   Phạm Đình Cự

………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên về lĩnh vực đất đai

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 42/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Phú Yên ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai