Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2016 sửa đổi Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 3153/2016/QĐ-UBND

     Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký;

     Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quyết định 3667/2014/QĐ-UBND do UBND Thành phố ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2014;

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3153/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3667/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, THUÊ ĐẤT VÀ THUÊ MẶT NƯỚC, THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 2775/TTrLN-STC-QLCS ngày 19/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi quy định tại Điểm 1.4, Điều 1, Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

1.4. Trường hợp mục đích sử dụng đất thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định, đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 0,5 % giá đất tính thu tiền thuê đất.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành. Đối với các trường hợp xác định đơn giá thuê đất từ ngày 27/12/2015 (ngày hiệu lực Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) đến thời điểm quyết định này có hiệu lực: tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất áp dụng theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
– VPUB: Các PCVP; Các phòng CV;
– Lưu: VT, KTC (130b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                             Nguyễn Doãn Toản

>>> Tải Quyết định 3153/2016/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 3253/2016/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai